Prethodni uslov za upis na osnovne studije ispunjavaju kandidati koji su stekli odgovarajući nivo obrazovanja IV -1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacije, odnosno završili srednje obrazovanje u cetvorogodisnjem trajanju, ukljucujuci eksterni maturski, odnosno strucni ispit, kao i kandidati koji su ranije zavrsili cetvorogodisnje srednje obrazovanje po obrazovnom programu koji nije predvidao eksterni maturski odnosno, strucni ispit.

Izuzetno, na Fakultet vizuelnih umjetnosti , mogu se upisati I kandidati koji nisu završili srednje obrazovanje u četvorogodisnjem trajanju, uključujući eksterni maturski ispit, u skladu sa odredbom člana 93 Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko polože prijemni ispit, propisan opštim pravilima Univerziteta.

Strani drzavljavin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta, ako međunarodnim ugovorom nije drukcije uređeno.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

 • svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
 • diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju biometrijske lične karte/pasoša;
 • uvjerenje o državljanstvu ako je strani državljanin;
 • diplomu "Luča" iii njoj ekvivalentnu diplomu;
 • pisani dokaz o osvojenoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, iii takmičenju višeg ranga.
 • Potvrdu o statusu vrhunskog sportiste, izdata od nadležnog državnog organa ili nacionalnog sportskog saveza, ako se kandidat upisuje kao vrhunski sportista;
 • Predlog za oslobađanje od plaćanja školarine za kandidata sa invaliditetom, izdata od strane UMHCG.

Osim dokumentacije iz prethodnog stava strani državljanin podnosi uvjerenje o zdravstvenom stanju i dokaz o poznavanju jezika na kojemu se izvodi nastava, izuzev u slučaju ako je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Kandidat za upis koji je podnio zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostrane obrazovne isprave, moze se uslovno upisati, u slučaju kada postupak za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis.

U slučaju da se zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostrane obrazovne isprave ne okonča do početka studijske godine, iii bude odbijen, ili ako inostrana obrazovna isprava na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije ne daje pravo upisa na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovni upis nije izvršen.

Dokumenta za upis dostavljaju se u originalu.

lzuzetno od prethodnog stava dokumenta za upis mogu se dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ukoliko je službeno lice izvršilo uvid u orginal dokumenta o čemu je dužno sačiniti službenu zabilješku.

II UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

 1. Opsti uslov

Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Sve srednje škole u četvorogodisnjem trajanju prohodne su za upis na studijske programe Univerziteta, uz izuzetak naveden u članu 3 stav 2 i članu 5 ovog Pravilnika.

 1. Provjera znanja i sklonosti od posebnog znacaja za savladavanje studijskog programa

Kandidati za upis na Fakultet vizuelnih umjetnosti imaju obaveznu provjeru znanja i sklonosti od posebnog znacaja za savladavanje studijskog programa (u daljem tekstu: Prijemni ispit) koja obuhvata:

 • Intervju i prezentovanje umjetničkog portfolija (umjetničkih radova, crteža, slika, fotografija, video zapisa, dizajna, komjuterske grafike itd. );
 • prakticni dio ispita ( praktičan rad).

Prijemni ispit se polaže pred Komisijom koju formira dekan Fakulteta.

Praktični rad vrednuje se kao srednja vrijednost slobodne ocjene svih članova Komisije iz prethodnog stava.

Rezultati prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli i na web sajtu Fakulteta, najkasnije 24 sata od završetka provjere.

Kandidat koji nije zadovoljan rezultatima prijemnog ispita može u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata podnijeti prigovor Komisiji za upis.

Odluka po prigovoru mora se donijeti u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Odluka se saopstava podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli Fakulteta. Odluka po prigovoru je konačna.

Kandidat koji nije zadovoljio na prijemnom ispitu nije ostvario pravo na upis.

 1. Vrednovanje

Za upis na studijske programe Univerziteta vrednuju se sljedeća postignuća:

 1. opšti uspjeh na maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno;
 2. opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja;
 3. uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja koji su od značaja za nastavak obrazovanja;
 4. diploma "Luča " iii ekvivalentna diploma;
 5. nagrada na državnom ili međunarodnom takmičenju srednjoškolaca iii takmičenju višeg ranga.

lzuzetno od prethodnog stava na Fakultetu vizuelnih umjetnosti vrednuju se i postignuća ostvarena na prijemnom ispitu i umjetnički portfolio.