FEB

Fakultet za ekonomiju i biznis
DOKTORSKE STUDIJE (PhD)
Studijski program:

Finansije

Diploma: Doktor nauka u finansijama, PhD
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VIII (3.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Finansijska teorija i korporativna politika 8 3+0
2. Napredne teme teorije i analize bilansa i korporativnog izvještavanja 8 3+0
3. Savremena teorija i praksa investicija 8 3+0
*4. Izborni predmet:

  • Napredne teme u međunarodnoj makroekonomiji
  • Napredne teme u računovodstvu i reviziji
6 3+0
2. semestar
1. Finansijsko restrukturiranje 10 3+0
2. Naučno-istraživački rad (Objavljivanje radova u međunarodnim časopisima) 20 /
II GODINA 3. semestar
1. Naučno-istraživački rad (Seminarski radovi) 15 /
2. Polazna istraživanja 15 /
4. semestar
1. Prijava i izrada doktorske teze 15 /
2. Istraživački rad (referati na skupovima) 15 /
III GODINA 5. semestar
1. Izrada doktorske teze 30 /
6. semestar
1. Priprema i odbrana doktorske disertacije 30 /
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom doktorske disertacije.
Studijski program:

Marketing

Diploma: Doktor nauka u marketingu, PhD
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VIII (3.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Savremeni trendovi u marketingu 8 3+0
2. Istraživanje integrisanih marketing komunikacija 8 3+0
3. Internacionalizacija i globalni marketing 8 3+0
*4. Izborni predmet:

  • Menadžment odnosa sa kupcima (CRM)
  • Socijalne mreže – savremeno marketing oruđe
6 3+0
2. semestar
1. Menadžment lanca snabdijevanja 10 3+0
2. Naučno istraživački projekat (Prijava pristupnog istraživanja) 20 /
II GODINA 3. semestar
1. Naučno istraživački rad (Seminarski radovi) 15 /
2. Polazna istraživanja 15 /
4. semestar
1. Prijava i izrada doktorske teze 15 /
2. Istraživački rad (referati na skupovima) 15 /
III GODINA 5. semestar
1. Izrada doktorske teze 30 /
6. semestar
2. Priprema i odbrana doktorske disertacije 30 /
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom doktorske disertacije.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VIII (Doktor nauka u finansijama / Doktor nauka u marketingu, PhD). Katalog možete skinuti odavde (PDF).