FEB

Fakultet za ekonomiju i biznis
DOKTORSKE STUDIJE (PhD)
Studijski program:

Menadžment u turizmu

Diploma: Doktor nauka u menadžmentu u turizmu, PhD
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VIII (3.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Metode istraživanja u turizmu 8 3+0
2. Savremena kretanja u turizmu 8 3+0
3. Održivi turizam i globalne promjene životne sredine 7 3+0
*4. Izborni predmet:

  • Upravljanje luksuzom u turizmu
  • Menadžment sporta u turizmu
  • Wellness & SPA turizam
7 3+0
2. semestar
1. Globalni trendovi u međunarodnom hotelijerstvu 10 3+0
2. Naučnoistraživački projekat 20 /
II GODINA 3. semestar
1. Naučnoistraživački projekat za doktorsku disertaciju 30 /
4. semestar
1. Izrada doktorske teze 30 /
III GODINA 5. semestar
1. Izrada doktorske teze 30 /
6. semestar
1. Priprema i odbrana doktorske teze 30 /
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom doktorske teze.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VIII (Doktor nauka u menadžmentu u turizmu, PhD). Katalog možete skinuti odavde (PDF).