FIT

Fakultet za informacione tehnologije
OSNOVNE STUDIJE (BSc)
Studijski program:

Informacione tehnologije

Moduli: Softversko inženjerstvo i Informaciono-komunikacione tehnologije
Student pri upisu na II godinu bira profilišući modul.
Diploma: Bachelor informacionih tehnologija, BSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VI (1.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v+l)
I GODINA 1. semestar
1. Diskretna matematika 7 3+2+0
2. Osnovne programiranja 7 3+2+1
3. CAD projektovanje 6 3+2+1
4. Informacione tehnologije 6 3+2+1
5. Engleski jezik 1 4 2+2+0
2. semestar
1. Arhitektura računarskih sistema 7 3+2+1
2. JAVA programiranje 1 7 3+2+1
3. Uvod u web tehnologije 6 3+2+1
4. Mrežne informacione tehnologije 6 3+2+1
5. Engleski jezik 2 4 2+2+0
II GODINA 3. semestar
1. Uvod u baze podataka 7 3+2+1
2. Strukture podataka i algoritmi 7 3+2+1
3. Sistemski softver 1 6 2+2+1
4. Računarske mreže 6 2+2+1
5. Engleski jezik za informacione tehnologije 1 4 2+2+0
4. semestar
1. Poslovni informacioni sistemi 6 2+2+0
2. Inženjerska matematika 7 3+2+0
3. Engleski jezik za informacione tehnologije 2 6 2+2+0
*4-5. Modul: SOFTVERSKO INŽENJERSTVO
JAVA programiranje 2 3 3+2+1
Web tehnologije 3 3+2+1
Modul: INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Projektovanje računarskih mreža 3 3+2+1
Bezbjednost računarskih mreža 3 2+2+1
III GODINA 5. semestar
1. Sigurnost i zaštita informacionih sistema 6 3+2+1
2. Sistemski softver 2 6 2+1+1
3. Vjerovatnoća i statistika 6 3+2+0
*4-5. Modul: SOFTVERSKO INŽENJERSTVO
Baze podataka 7 3+2+1
Jezici za strukturiranje podataka 6 3+1+1
Modul: INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Administracija računarskih mreža 7 3+2+1
Računarsko modelovanje i simulacija 6 3+1+1
6. semestar
1. Softversko inženjerstvo 6 3+2+1
2. Upravljanje ICT uslugama 6 2+1+1
3. Digitalni marketing 6 3+2+0
*4-5. Modul: SOFTVERSKO INŽENJERSTVO
Programiranje web i mobilnih aplikacija 7 3+2+1
Projekat 5 2+0+2
Modul: INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Mobilne komunikacije 7
Projekat 5
* Student bira jedan od ponuđenih modula prilikom upisa na II godinu studija
 
Završni rad: Studije se završavaju odrbanom porjekta u svojstvu završnog rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VI (Bachelor informacionih tehnologija, BSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).