Univerzitet „Mediteran” Podgorica osnovan je 30. maja 2006. godine u Podgorici, kao prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori. Nastao je objedinjavanjem Tokom protekle decenije rada stasali smo u eminentnu visokoobrazovnu ustanovu koja svoju nastavno-naučnu djelatnost realizuje kroz devet studijskih programa na osnovnim studijama, deset studijskih programa na specijalističkim, jedanaest na magistarskim i dva studijska programa na doktorskim studijama. Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija koju čini šest fakulteta:

  • Fakultet za turizam “Monenegro Tourism School” (MTS), osnovan 2004.
  • Fakulteta za ekonomiju i biznis (FEB), osnovan 2005.
  • Fakultet za informacione tehnologije (FIT), osnovan 2006.
  • Fakultet vizuelnih umjetnosti (FVU), osnovan 2006.
  • Fakultet za strane jezike (FSJ), osnovan 2007.
  • Pravni fakultet (PF), osnovan 2006

Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio savremen, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim procesom, kontinuirano radimo na podizanju nivoa kvaliteta svih univerzitetskih aktivnosti: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog i administrativnog kadra, bibliotetske djelatnosti, permanentnog obrazovanja i drugih standarda.

Diplome Univerziteta Meditarn su prve visokoškolske diplome u Crnoj Gori koje se izdaju sa Dopunom diplome (Diploma Supplemet, DS), personalizovanom knjižicom koja podrobno opisuje studije, studentov uspjeh, kompetencije i prohodnosti ka daljem usavršavanju odnosno zapošljenju, te sve druge detalje potrebne za ostvarenje pune uporedivosti u evropskom obrazovnom prostoru.

Svi studijski programi akreditovani su i licencirani u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore. Univerzitet je dobio licencu za rad 31. avgusta 2006. godine, a od tada je tri puta (2008, 2013. i 2018. godine) uspješno prošao proces reakreditacije ustanove i studijskih programa u skladu sa nacionalnim propisima. Štaviše, studijski programi UM su prvi studijski programi prilagođeni politici ishoda učenja u Crnoj Gori.

Godine 2014. i 2018. naša ustanova je vrlo uspješno prošla i process eksterne institucionalne evaluaciju (IEP) koji je sprovela Evropska univerzitetska asocijacija (EUA).