AKADEMSKA TIJELA

U akademska tijela Univerziteta Mediteran Podgorica spadaju: Senat, Etički i Uređivački odbor.

Senat

Najviše akademsko tijelo Univerziteta Meditaran Podgorica je Senat. Aktuelni sastav Senata čine članovi:

Etički odbor

Uređivački odbor