Nivo 3 (PhD)
DOKTORSKE STUDIJE

Doktorske studije (studijski program za usvajanje kvalifikacije nivoa Doktor nauka, VIII) izvode se na Fakultetu za turizam (MTS), Fakultetu za ekonomiju i biznis (FEB) i Pravnom fakultetu (PF). Opterećenje studenata i nastavnika je izražena u formi ECTS/CSPK kredita (1 kredit = 30 sati učenja) i iznosi 30 kredita po semestru, pri čemu opterećenje kontakt nastavom ne prelazi uobičajenih 40 sati učenja sedmično.

Uspješnim završetkom studija student dobija Diplomu sa Dodatkom diplome (DS), koji sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, spisak položenih ispita, informacije o prohodnosti ka daljem usavršavanju i/ili zapošljenju, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VIII (Doktor nauka, PhD). Fakulteti Univerziteta Mediteran Podgorica su prve visokoškolske obrazovne u Crnoj Gori koje su sprovele izdavanje Dodatka diplome 2009.godine.

Studijski programi osnovnih studija u iznosu od 180 ECTS/CSPK kredita, a u trajanju od 3 godine (6 semestara) po fakultetima su:

FEB / Fakultet za ekonomiju i biznis

MTS / Fakultet za turizam

PF / Pravni fakultet