FVU

Fakultet vizuelnih umjetnosti Podgorica
OSNOVNE STUDIJE (BFA)
Studijski program:

Vizuelne umjetnosti

ISCED (Unesco): 0211 - Audiovizuelne tehnike i medijska produkcija
Moduli (A-H): Grafički dizajn (A), Ilustracija (B), Fotografija (C), Digitalna umjetnost i animacija (D), Video i novi mediji (E), Dizajn scene i enterijera (F), Likovna umjetnost (G), Dizajn zvuka (H)
Student se pri upisu na III godinu za jedan profilišući modul, kome dodaje najviše jedan dopunski modul po semestru.
Diploma: Master vizuelnih umjetnosti, MFA
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Profilišući studio 3 (A-H) 15 6+6
2. Dopunski studio 3 (A-H) 5 3+3
3. Uvod u savremene teorije slike 5 2+2
4. Pedagogija i didaktika umjetničkih predmeta 5 2+2
2. semestar
1. Profilišući studio 4 (A-H) 15 6+6
2. Dopunski studio 4 (A-H) 5 3+3
3. Savremene teorije slike 1 5 2+2
4. Metodika nastave umjetničkih predmeta 5 2+2
II GODINA 3. semestar
1. Profilišući studio 5 (A-H) 15 6+6
2. Dopunski studio 5 (A-H) 5 3+3
3. Savremene teorije slike 2 5 2+2
4. Metodologija pisanja stručno-umjetničkog istraživačkog rada 5 2+2
4. semestar
1. Magistarski rad 30 /
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom Magistarskog rada u okvirima Profilišućeg studija (A-H) izabranog na početku studija.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VI (Master vizuelnih umjetnosti, MFA). Katalog možete skinuti odavde (PDF).