FVU

Fakultet vizuelnih umjetnosti Podgorica
OSNOVNE STUDIJE (BFA)
Studijski program:

Vizuelne umjetnosti

ISCED (Unesco): 0211 - Audiovizuelne tehnike i medijska produkcija
Moduli (A-H): Grafički dizajn (A), Ilustracija (B), Fotografija (C), Digitalna umjetnost i animacija (D), Video i novi mediji (E), Dizajn scene i enterijera (F), Likovna umjetnost (G), Dizajn zvuka (H)
Student se pri upisu na III godinu za jedan profilišući modul, kome dodaje najviše jedan dopunski modul po semestru.
Diploma: Bachelor vizuelnih umjetnosti, BFA
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VI (1.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Crtanje 1 6 3+3
2. Vizuelna kultura 6 3+3
3. Tipografija 6 3+3
4. Uvod u dizajn zvuka 6 3+3
5. Opšta istorija umjetnosti 1 3 3+1
6. Autorstvo 3 2+1
2. semestar
1. Crtanje 2 6 3+3
2. Dizajn karaktera 6 3+3
3. Grafičko oblikovanje 6 3+3
4. Tehnologija fotografije 6 3+3
5. Opšta istorija umjetnosti 2 3 3+1
6. Engleski jezik 1 (stručni) 3 1+2
II GODINA 3. semestar
1. Slikanje 6 3+3
2. Digitalno slikanje 6 3+3
3. Ilustracija 6 3+3
4. Video i novi mediji 6 3+3
5. Moderna umjetnost 3 3+1
6. Engleski jezik 2 (stručni) 3 1+2
4. semestar
1. Umjetnost u prostoru 6 3+3
2. Uvod u fotografiju 6 3+3
3. Digitalna umjetnost i animacija 6 3+3
4. Uvod u scenografiju i enterijer 6 3+3
5. Istorija moderne i savremene umjetnosti 3 3+1
6. Menadžment u kulturi 3 2+1
III GODINA 5. semestar
1. Profilišući studio (modul A-H) 1 10 6+6
2. Dopunski studio  (modul A-H) 1 6 3+3
3. Multimedijalni studio 1 6 3+3
4. Digitalna kultura 4 2+2
5. Odnosi sa javnošću 4 2+1
6. semestar
1. Profilišući studio (modul A-H) 2 10 6+6
2. Dopunski studio  (modul A-H) 2 6 3+3
3. Multimedijalni studio 2 6 3+3
4. Produkcija umjetničkih projekata 4 2+2
5. Preduzetništvo 4 2+1
Završni rad: Studije se završavaju polaganjem posljednjeg ispita, odnosno kompletiranjem 180 CSKP/ECTS kredita, bez izdvojenog završnog rada. Ulogu završnog rada vrši umjetnički projekat unutar Profilišućeg studija (A-H), izabranog na početku III godine studija.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VI (Bachelor vizuelnih umjetnosti, BFA). Katalog možete skinuti odavde (PDF).