FEB

Fakultet za ekonomiju i biznis
OSNOVNE STUDIJE (BSc)
Studijski program:

Ekonomija i biznis

Moduli: Finansijski menadžment i Marketing menadžment
Student pri upisu na III godinu bira profilišući modul.
Diploma: Bachelor ekonomije i biznisa, BSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VI (1.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Mikroekonomija 7 3+2
2. Osnovi menadžmenta 6 3+2
3. Biznis 6 3+2
4. Biznis matematika 6 3+3
5. Engleski jezik 1 5 1+3
2. semestar
1. Osnovi marketinga 6 3+2
2. Poslovna informatika 6 3+3
3. Makroekonomija 7 3+2
4. Poslovno pravo 6 3+2
5. Engleski jezik 2 5 1+3
II GODINA 3. semestar
1. Preduzetništvo 6 3+2
2. Strateški menadžment 6 3+2
3. Biznis statistika 6 2+3
4. Finansijsko računovodstvo 7 3+3
5. Engleski jezik 3 5 1+3
4. semestar
1. Upravljanje ljudskim resursima 6 3+2
2. Poslovne finansije 7 3+3
3. Istraživanje tržišta 6 3+2
4. Javne finansije 6 3+2
5. Engleski jezik 4 5 1+3
III GODINA Modul: FINANSIJSKI MENADŽMENT
5. semestar
1. Bankarstvo 6 3+2
2. Upravljačko računovodstvo 6 3+3
3. Investicije 6 3+2
4. Monetarna ekonomija 6 3+2
5. Međunarodna ekonomija 6 2+2
6. semestar
1. Finansijska analiza 7 3+2
2. Osiguranje i upravljanje rizikom 6 2+3
3. Kontrola i revizija 6 3+2
4. Finansijska tržišta 6 3+2
*5. Izborni predmet:

  • Elektronsko poslovanje
  • Računovodstvo neprofitnih organizacija
  • Menadžment u zdravstvu
  • Finansijsko planiranje u zdravstvu
  • Engleski jezik
5 2+3
Modul: MARKETING MENADŽMENT
5. semestar
1. Marketing logistika 6 3+2
2. Poslovni marketing 6 3+2
3. Marketinške komunikacije 6 3+2
4. Ponašanje potrošača 6 2+3
5. Marketing usluga 6 2+3
6. semestar
1. Marketing mikro, malih i srednjih preduzeća 6 3+2
2. Digitalni marketing 6 2+3
3. Međunarodni marketing 6 3+3
4. Odnosi sa javnošću 7 3+2
*5. Izborni predmet:

  • Marketing neprofitnih organizacija
  • Marketing u bankarstvu
  • Marketing menadžment u zdravstvu
  • Engleski jezik
5 2+2
* Student bira jedan od ponuđenih predmeta prilikom upisa na III godinu studija
 
Završni rad: Studije se završavaju polaganjem posljednjeg ispita, odnosno kompletiranjem 180 CSKP/ECTS kredita, bez izdvojenog završnog rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VI (Bachelor ekonomije i biznisa, BSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).