PF

Pravni fakultet
OSNOVNE STUDIJE (BSc)
Studijski program:

Pravosudni i privrednopravni

Moduli: Pravosudni i Privrednopravni
Student bira modul prilikom upisa III godine studija.
Diploma: Bachelor prava, BSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VI (1.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Uvod u pravo 7 4+2
2. Istorija prava 7 4+2
3. Osnovi ekonomije 5 2+2
4. Sociologija 6 3+2
5. Uvod u građansko pravo 5 2+2
2. semestar
1. Ustavno pravo 7 4+2
2. Rimsko pravo 7 4+2
3. Porodično pravo 7 4+2
4. Strani jezik 1 5 2+2
*5. Izborni predmet:

 • Istorija prava Crne Gore
 • Pravna informatika
 • Veliki pravni sisteme
4 2+1
II GODINA 3. semestar
1. Stvarno pravo 7 4+2
2. Upravno pravo 6 3+2
3. Krivično pravo - opšti i posebni dio 7 4+2
4. Kompanijsko pravo 5 2+2
5. Strani jezik 2 5 2+2
4. semestar
1. Međunarodno javno pravo 7 4+2
2. Nasljedno pravo 5 2+2
3. Obligaciono pravo 5 2+2
4. Finansijsko pravo 5 2+2
5. Poslovno pravo 6 3+2
*6. Izborni predmet:

 • Parlamentarno pravo
 • Diplomatsko-konzularno pravo
 • Međunarodne organizacije
 • Retorika
2 2+1
III GODINA 5. semestar
1. Radno pravo 7 3+2
2. Međunarodno privatno pravo 6 3+2
3. Građansko-procesno pravo 7 2+2
4. Pravo Evropske unije 5 2+2
5. Krivično-procesno pravo 5 2+2
6. Strani jezik 3
Modul: PRAVOSUDNI
6. semestar
1. Pravno-procesno pravo 7 4+2
2. Pravosudna klinika 5 3+2
3. Kriminalistika 5 2+2
4. Ljudska prava 5 2+2
*5. Izborni predmet:

 • Pravosudno-organizaciono pravo
 • Krivično-izvršno pravo
 • Prekršajno pravo
 • Ustavno-procesno pravo
 • Pravo pacijenta
2 2+1
Modul: PRIVREDNOPRAVNI
6. semestar
1. Pomorsko pravo 7 4+2
2. Privrednopravna klinika 5 3+2
3. Carinsko pravo 5 2+2
4. Međunarodno privredno pravo 5 2+2
*5. Izborni predmet:

 • Arbitražno pravo
 • Autorsko pravo i pravo intelektualne svojine
 • Bankarsko i berzansko pravo
 • Stečajno pravo
 • Ekološko pravo
2 2+1
* Student bira jedan od ponuđenih predmeta.
 
Završni rad: Studije se završavaju polaganjem posljednjeg ispita, odnosno kompletiranjem 180 CSKP/ECTS kredita, bez izdvojenog završnog rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VI (Bachelor prava, BSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).