PF

Pravni fakultet
DOKTORSKE STUDIJE (PhD)
Studijski program:

Evropsko pravo

Diploma: Doktor nauka u pravu, PhD
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VIII (3.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. institucionalno pravo EU 10 4+2
2. Sudska zaštita u EU 10 4+2
*3. Izborni predmet:

  • Ljudska prava u EU
  • Radno i socijalno pravo EU
  • Porodično pravo EU
6 3+2
4. Metodologija naučno istraživačkog rada 4 2+1
2. semestar
*1. Izborni predmet:

  • Pravo unutrašnjeg tržišta EU
  • Pravo privrednih društava EU
  • Ustavno pravo država članica EU - uporedni prikazi
10 4+2
2. Polazna istraživanja na izradi doktorske disertacije 20 /
II GODINA 3. semestar
1. Istraživanja u sklopu doktorske disertacije 30 /
4. semestar
1. Istraživanja u sklopu doktorske disertacije i objavljivanje rada na mđunarodnoj konferenciji 30 /
III GODINA 5. semestar
1. Istraživanja u sklopu doktorske disertacije i objavljivanje rada na SSci listi 30 /
Završetak izrade doktorske disertacije
6. semestar
1. Priprema i odbrana doktorske disertacije 30 /
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom doktorske teze.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VIII (Doktor nauka u pravu, PhD). Katalog možete skinuti odavde (PDF).