FSJ

Fakultet za strane jezike
OSNOVNE STUDIJE (BSc)
Studijski program:

Engleski jezik i književnost

Moduli: Poslovni engleski jezik i Engleski jezik, književnost i civilizacija
Student pri upisu na III godinu bira profilišući modul.
Diploma: Bachelor engleskog jezika i književnosti, BSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VI (1.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Savremeni engleski jezik 1 7 3+2
2. Britanska književnost 1 – srednji vijek i renesansa 6 3+2
3. Fonetika i fonologija engleskog jezika 6 3+2
4. Drugi strani jezik 1 (italijanski, španski, njemački) 4 3+3
5. Maternji jezik 1 4 1+3
6. Informatika 3 1+2
2. semestar
1. Savremeni engleski jezik 2 7 2+6
2. Anglofona kultura 1 5 2+2
3. Morfologija engleskog jezika 5 2+2
4. Drugi strani jezik 2 (italijanski, španski, njemački) 4 2+2
5. Maternji jezik 2 4 2+2
6. Britanska književnost 2 – klasicizam, prosvetiteljstvo, romantizam 5 2+2
II GODINA 3. semestar
1. Savremeni engleski jezik 3 7 2+6
2. Američka književnost 1 5 2+2
3. Sintaksa engleskog jezika 5 2+2
4. Pisano prevođenje stručnih tekstova 4 1+2
5. Anglofona kultura 2 5 2+2
6. Drugi strani jezik 3 (italijanski, španski, njemački) 4 2+2
4. semestar
1. Savremeni engleski jezik 4 7 2+6
2. Jezik struke 6 1+4
3. Američka književnost 2 5 2+2
4. Drugi strani jezik 4 (italijanski, španski, njemački) 4 2+2
5. Britanska književnost 3 – Viktorijansko doba i modernizam 5 2+2
6. Interpretacija književnog teksta 3 2+1
III GODINA Modul: POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
5. semestar
1. Savremeni engleski jezik 5 7 2+4
2. Poslovni engleski jezik 1 i poslovne vještine 6 1+4
3. Konsekutivno prevođenje 5 1+2
4. Kultura poslovnog komuniciranja 5 2+1
5. Akademsko pisanje 4 2+1
6. Izborni predmet:

 • Engleski jezik u marketingu
 • Konverzacija i pisanje na italijanskom jeziku 1
 • Kopirajting
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovni drugi strani jezik 1 (italijanski, španski, njemački)
3 2+1 / 1+2
6. semestar
1. Savremeni engleski jezik 6 7 2+5
2. Poslovni engleski jezik 2 i poslovne vještine 6 1+4
3. Simultano prevođenje i prevodilačka praksa 5 1+2
4. Odnosi s javnošću 4 2+1
Diplomski rad 5 /
*5. Izborni predmet:

 • Prevod književnog teksta
 • Konverzacija i pisanje na italijanskom jeziku 2
 • Mediji i komunikacije
 • Osnovi prava
 • Poslovni drugi strani jezik II (italijanski, španski, njemački)
 • Međunarodna turistička tržišta
3 2+1 / 1+2
Modul: ENGLESKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I CIVILIZACIJA
5. semestar
1. Savremeni engleski jezik 5 7 2+4
2. Primijenjena lingvistika i metodika nastave engleskog jezika 5 2+2
3. Britanska književnost i pozorište 3 1+2
4. Savremena američka književnost 5 2+2
5. Istorija moderne i savremene umjetnosti 3 1+1
6. Akademsko pisanje 4 2+1
7. Izborni predmet:

 • Konverzacija i pisanje na italijanskom jeziku 1
 • Engleski kao lingua franka
 • Kopirajting
 • Bajron u Evropi
3 2+1
6. semestar
1. Savremeni engleski jezik 6 7 2+4
2. Anglofona književnost i film 5 2+2
3. Angloamerička kratka priča 5 2+2
4. Savremena britanska književnost 5 2+2
5. Diplomski rad 5 /
*6. Izborni predmet:

 • Konverzacija i pisanje na italijanskom jeziku 2
 • Mediji i komunikacije
 • Gotski žanr u engleskoj književnosti
 • Međunarodna turistička tržišta
3 2+1 / 1+2
* Student bira jedan od ponuđenih predmeta prilikom upisa na III godinu studija
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom Diplomskog rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VI (Bachelor engleskog jezika i književnost, BSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).