Nastavno
osoblje

PROFESORI EMERITUSI Oblast nastave CV
Prof. dr Nenad Vuković, akademik lingvistika, komunikacija
VANREDNI PROFESORI
   
Prof. dr Olena Lilova, PhD engleska i američka književnost, savremeni i poslovni engleski jezik preuzmi
DOCENTI
   
Doc. dr Tamara Jovović, PhD engleski jezik, američka književnost, teorija prevođenja, postmoderni američki roman, američke studije preuzmi 
Doc. dr Vesna Tripković-Samardžić, PhD savremeni engleski jezik, stručni engleski jezik (umjetnost) preuzmi
Doc. dr Lejla Zejnilović, PhD sintaksa engleskog jezika, poslovni i savremeni engleski jezik (deskriptivna gramatika), semantika, analiza diskursa preuzmi
   
SARADNICI U NASTAVI    
dr Žana Knežević, PhD engleski jezik, metodika nastave engleskog jezika preuzmi
dr Dragana Čurović, PhD poslovni engleski jezik preuzmi
ASISTENTI i SARADNICI U NASTAVI
   
mr Sonja Bojić, doktorand engleski jezik i književnost
preuzmi
mr Milena Dragutnović italijanski jezik preuzmi
poslovni i stručni engleski jezik (turizam, hotelijerstvo, pravo)  preuzmi
GOSTUJUĆI, HONORARNI i OSTALI PREDAVAČI
   
Prof.dr Smiljka Stojanović, PhD anglistika, engleski jezik preuzmi
Doc. dr Sanja Crnogorac, PhD maternji jezik, lingvistika preuzmi
dr Andrija Dulović, PhD psihologija preuzmi
mr Marija Draganić Vulanović pedagogija preuzmi
mr Edina Mandić Abdić francuski jezik preuzmi
mr Ana Tomić Peruničić njemački jezik preuzmi