Nastavno
osoblje

PROFESORI EMERITUSI Oblast nastave CV
Prof.dr Nenad Vuković, akademik lingvistika, komunikacija
VANREDNI PROFESORI
   
Prof.dr Olena Lilova, PhD engleska i američka književnost, savremeni i poslovni engleski jezik preuzmi
DOCENTI
   
Doc.dr Tamara Jovović, PhD engleski jezik, američka književnost, teorija prevođenja, postmoderni američki roman, američke studije preuzmi 
Doc.dr Vesna Tripković-Samardžić, PhD savremeni engleski jezik, stručni engleski jezik (umjetnost) preuzmi
   
SARADNICI U NASTAVI    
dr Žana Knežević, PhD engleski jezik, metodika nastave engleskog jezika preuzmi
dr Dragana Čurović, PhD poslovni engleski jezik preuzmi
dr Lejla Zejnilović, PhD, saradnik u nastavi sintaksa engleskog jezika, poslovni i savremeni engleski jezik (deskriptivna gramatika), semantika, analiza diskursa preuzmi
dr Jelena Simunović-Poluga, PhD
ASISTENTI i SARADNICI U NASTAVI
   
mr Nada Petković, MA engleski jezik preuzmi
Milena Dragutnović italijanski jezik preuzmi
mr Milena Lukšić, MA poslovni i stručni engleski jezik (turizam, hotelijerstvo, pravo)  preuzmi
GOSTUJUĆI, HONORARNI i OSTALI PREDAVAČI
   
Prof.dr Smiljka Stojanović, PhD anglistika, engleski jezik preuzmi
dr Sanja Crnogorac, PhD maternji jezik, lingvistika preuzmi
dr Andrija Dulović, PhD psihologija preuzmi
mr Irena Bogićević
mr Edina Abdić francuski jezik preuzmi
mr Ana Tomić Peruničić njemački jezik preuzmi