PF

Pravni fakultet
POSTDIPLOMSKE STUDIJE (MSc)
Studijski program:

Krivično-pravosudni

Diploma: Master prava, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Metodologija naučno istraživačkog rada 8 4+2
2. Međunarodno krivično pravo 8 4+2
3. Sudska zaštita u EU 8 4+2
4. Tehnika pisanja pravnih akata i podnesaka 6 3+2
2. semestar
1. Osnovi prekršajnog prava i odgovornost pravnog lica za krivična djela 8 4+2
2. Ustavno sudstvo 8 4+2
3. Kriminologija 8 4+2
4. Sudska medicina 6 3+2
II GODINA 3. semestar
1. Krivičnopravna klinika 6 3+2
2. Organizovani kriminal 6 3+2
3. Korupcija 6 3+2
4. Terorizam 6 3+2
5. Trgovina ljudima 6 3+2
4. semestar
Izbor i prijava teme
Izrada polaznih istraživanja
Izrada i odbrana master rada
30 /
Studijski program:

Evropsko pravo

Diploma: Master prava, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Metodologija naučno istraživačkog rada 8 4+2
2. Institucije i pravni sistem EU 8 4+2
3. Ljudska prava u EU 6 3+2
4. Sudska zaštita u EU 8 4+2
2. semestar
1. Izabrane teme iz prakse Evropskog suda za ljudska prava 6 3+2
2. Ustavno pravo država članica EU - uporedni prikaz 8 4+2
3. Pravo privrednih društava EU 8 4+2
4. Pravo unutrašnjeg tržišta EU 8 4+2
II GODINA 3. semestar
1. Radno i socijalno pravo EU 8 4+2
2. Izabrane teme iz prakse Suda pravde EU 6 3+2
3. Pravo konkurencije EU 8 4+2
4. Evropsko međunarodno privatno i procesno pravo 8 4+2
4. semestar
Izbor i prijava teme
Izrada polaznih istraživanja
Izrada i odbrana master rada
30 /
Studijski program:

Privredno-pravni

Diploma: Master prava, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Metodologija naučno istraživačkog rada 8 4+2
2. Međunarodno privredno pravo 8 4+2
3. Stečajno pravo 8 4+2
4. Carinsko pravo 6 3+2
2. semestar
1. Arbitražno pravo 8 4+2
2. Tehnika pisanja pravnih akata i podnesaka 6 3+2
3. Kontrola i revizija privrednih društava 8 4+2
4. Ekološko pravo 8 4+2
II GODINA 3. semestar
1. Pravo konkurencije 8 4+2
2. Privrednopravna klinika 8 4+2
3. Bankarsko i berzansko pravo 6 3+2
4. Poresko pravo i poreska politika 8 4+2
4. semestar
Izbor i prijava teme
Izrada polaznih istraživanja
Izrada i odbrana master rada
30 /
Studijski program:

Javna uprava

Diploma: Master prava, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Metodologija naučno istraživačkog rada 8 4+2
2. Javna uprava 8 4+2
3. Evropsko upravno pravo 8 4+2
4. Policijsko pravo 6 3+2
2. semestar
1. Službenički sistem 8 4+2
2. Tehnika pisanja pravnih akata i podnesaka 6 3+2
3. Sistemi lokalne samouprave 8 4+2
4. Institucionalno pravo EU 8 4+2
II GODINA 3. semestar
1. Javno pravna klinika 8 4+2
2. Eksterna kontrola rada javne uprave 8 4+2
3. Ekonomija i finansije javnog sektora 8 4+2
*4. Izborni predmet:

  • Pravosudno organizaciono pravo
  • Radno i socijalno pravo u javnom zdravstvu
  • Javno zdravstvo i ljudska prava
6 3+2
4. semestar
Izbor i prijava teme
Izrada polaznih istraživanja
Izrada i odbrana master rada
30 /