MTS

Fakultet za turizam
POSTDIPLOMSKE STUDIJE (MSc)
Studijski program:

Internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu

Moduli: Marketing menadžment u turizmu i hotelijerstvu i Menadžment investicija u turizmu
Diploma: Master Internacionalnog menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Metodologija naučnoistraživačkog rada 7 3+2
2. Ljudski resursi i organizaciono ponašanje u turizmu i hotelijerstvu 8 3+3
3. Međunarodna turistička tržišta 8 3+3
4. Digitalni marketing u turizmu i hotelijerstvu 7 3+2
2. semestar
1. Međunarodno pravo i politika u turizmu 8 3+3
2. Međunarodna hotelska industrija 8 3+3
3. Cjenovna politika i upravljanje troškovima u turizmu 7 3+2
4. Business communication 7 3+2
II GODINA 3. semestar
1. Održivo poslovanje u turizmu i hotelijerstvu 8 3+3
2. Menadžment inovacija u turizmu 8 3+3
*3-4. Modul: MARKETING MENADŽMENT U TURIZMU I HOTELIJERSTVU 14 6+4
Ponašanje potrošača 7 3+2
Dizajniranje usluga u turizmu i hotelijerstvu 7 3+2
Modul: MENADŽMENT INVESTICIJA U TURIZMU 14 6+4
Investicije u turizmu 7 3+2
Finansijski menadžment u turizmu i hotelijerstvu 7 3+2
4. semestar
1. Master rad 30
* Student bira jedan od ponuđenih modula.
 
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom master rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VII-2 (Master Internacionalnog menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, MSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).