FSJ

Fakultet za strane jezike
POSTDIPLOMSKE STUDIJE (SpecSc / MSc)
Studijski program:

Engleski jezik i književnost

Moduli: Nastavnički smjer i Poslovni engleski jezik
Student pri upisu na studije bira profilišući modul.
Diploma: Specijalista engleskog jezika i književnosti, SpecSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 60
CKO / EQF: VII-1 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2019/20. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
Modul: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST NASTAVNIČKOG SMJERA
I GODINA 1. semestar
1. Savremeni engleski jezik 7 (Deskriptivna gramatika 1) 6 2+3
2. Savremena britanska književnost 4 2+1
3. Metodika nastave engleskog jezika 5 2+2
4. Pedagogija sa didaktikom 3 2+0
5. Semantika engleskog jezika 4 2+1
6. Nastavna praksa 5 1+3
*7. Izborni predmet 3 2+0
2. semestar
1. Savremeni engleski jezik 8 (Deskriptivna gramatika 2) 6 2+3
2. Savremena američka književnost 4 2+1
3. Pedagoška psihologija 3 2+0
*4. Izborni predmet 4 2+1
5. Specijalistički rad 13 /
Modul: POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
I GODINA 1. semestar
1. Savremeni engleski jezik 7 7 2+4
2. Poslovni engleski jezik 5 7 2+4
3. Teorija prevođenja 5 2+2
4. Drugi strani jezik 7 5 2+2
5. Ekonomije Evropske unije 3 2+0
6. Semantika engleskog jezika 3 2+0
2. semestar
1. Savremeni engleski jezik 8 6 2+3
2. Poslovni engleski jezik 6 5 1+3
3. Drugi strani jezik 8 3 1+1
*4. Izborni predmet 3 2+0
5. Specijalistički rad 13 /
* Student bira jedan od ponuđenih predmeta.
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom specijalističkog rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VII-1 (Specijalista engleskog jezika i književnosti, SpecSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).
Studijski program:

Engleski jezik i književnost

Moduli: Engleski jezik u nastavi i Poslovni engleski jezik
Diploma: Master engleskog jezika i književnosti, MSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 120
CKO / EQF: VII-2 (2.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
Modul: ENGLESKI JEZIK U NASTAVI
I GODINA 1. semestar
1. Savremeni engleski jezik 7 (Deskriptivna gramatika 1) 7 2+4
2. Semantika engleskog jezika 4 2+1
3. Sociolingvistika 4 2+1
4. Savremena američka drama 5 2+2
5. Metodika nastave engleskog jezika 5 2+2
6. Pedagogija i didaktika 5 2+2
2. semestar
1. Savremeni engleski jezik 8 (Deskriptivna gramatika 2) 7 2+3
2. Analiza diskursa i pragmatika 6 2+2
3. Pedagoška psihologija 5 2+2
4. Stvaralaštvo Šekspira 6 2+2
5. Savremeni pristupi izučavanju jezika 6 2+2
II GODINA 3. semestar
1. Metodologija izrade naučnog rada 6 2+4
2. Američki postmoderni roman 5 2+1
3. Razvojna psihologija 5 2+1
4. Nastavna praksa 6 2+2
5. Izborni predmeti:

 • Pregled književnih teorija
 • Savremena kanadska književnost
 • Naučna fantastika
 • Učenje jezika pomoću tehnologija
 • Drama u nastavi
 • Afroamerička ženska književnost
2 x 4 2+1 / 1+2
4. semestar
1. Master rad 30 /
Modul: POSLOVNI ENGLESKI JEZIK
I GODINA 1. semestar
1. Savremeni engleski jezik 7 (Deskriptivna gramatika 1) 7 2+4
2. Semantika engleskog jezika 4 2+1
3. Sociolingvistika 3 2+1
4. Komunikologija 4 2+1
5. Engleski jezik za posebne svrhe 1 6 2+2
6. Teorije i tehnike prevođenja 6 2+2
2. semestar
1. Savremeni engleski jezik 8 (Deskriptivna gramatika 2) 7 2+3
2. Analiza diskursa i pragmatika 6 2+2
3. Informacione tehnologije i prevođenje 6 2+2
4. Engleski jezik za posebne svrhe 2 6 2+2
5. Korpusna lingvistika 5 2+1
II GODINA 3. semestar
1. Metodologija izrade naučnog rada 6 2+2
2. Engleski kao lingua franka 6 2+2
3. Uvod u kontrastivnu lingvistiku 4 2+1
4. Javni nastup na engleskom jeziku 6 2+2
5. Izborni predmeti:

 • Preduzetništvo i upravljanje projektima EU
 • Digitalna kultura
 • Menadžment u kulturi
 • Digitalni marketing
 • Digitalni marketing u turizmu i hotelijerstvu
2 x 4 2+1
4. semestar
1. Master rad 30 /
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom master rada.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VII-2 (Master engleskog jezika i književnosti, MSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).