MTS

Fakultet za turizam
OSNOVNE STUDIJE (BSc)
Studijski program:

Menadžment u turizmu i hotelijerstvu

Moduli: Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu
Student pri upisu na III godinu bira profilišući modul u 6. semestru
Diploma: Bachelor menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, BSc
Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS).
CSPK / ECTS: 180
CKO / EQF: VI (1.ciklus)
(Re)akreditacija: AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024.
Izvodi se od ak. 2020/21. god.
PREDMET CSPK / ECTS ČASOVA (p+v)
I GODINA 1. semestar
1. Osnove ekonomije 6 3+3
2. Menadžment usluga i kvaliteta 6 3+3
3. Socijalna psihologija u turizmu 5 3+2
4. Poslovne komunikacije u turizmu 5 2+3
5. Engleski jezik 1a 4 2+2
6. Italijanski jezik 1a 4 2+2
2. semestar
1. Ekonomika turizma 6 3+3
2. Marketing u turizmu 6 3+3
3. Turističke regije svijeta 5 3+2
4. Kvantitativne metode 5 2+3
5. Engleski jezik 1b 4 2+2
6. Italijanski jezik 1b 4 2+2
II GODINA 3. semestar
1. Menadžment operacija u hotelijerstvu 6 3+3
2. Menadžment turističkih destinacija 6 3+3
3. Turistička geografija Crne Gore 5 3+2
4. Tematski turizam 5 3+2
5. Engleski jezik 2a 4 2+2
6. Italijanski jezik 2a 4 2+2
4. semestar
1. Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja 6 3+3
2. Menadžment prodaje u hotelijerstvu 6 3+3
3. Poslovno pravo u turizmu i hotelijerstvu 5 3+2
4. Digitalne kompetencije u turizmu i hotelijerstvu 5 2+3
5. Engleski jezik 2b 4 2+2
6. Italijanski jezik 2b 4 2+2
III GODINA 5. semestar
1. Hotelski menadžment 6 3+3
2. Finansijsko računovodstvo u turizmu 6 3+3
3. Liderstvo i razvoj međuljudskih odnosa 5 3+2
4. Menadžment odnosa sa kupcima 5 3+2
5. Engleski jezik 3a 4 2+2
6. Italijanski jezik 3a 4 2+2
6. semestar
1. Strateški menadžment u turizmu 6 3+3
2. Preduzetništvo I menadžment inovacija 5 2+3
*3-4. Modul: MENADŽMENT U TURIZMU 6 5+3
Menadžment događaja 3 2+1
Animacija u turizmu 3 2+1
Modul: MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU 6 5+3
F&B menadžment 3 2+1
Osnovi nutricionizma i dijetetike 3 2+1
5. Engleski jezik 3b 4 2+2
6. Italijanski jezik 3b 4 2+2
Završni rad 5 /
* Student bira jedan od ponuđenih modula prilikom upisa na III godinu studija
 
Završni rad: Studije se završavaju uspješnom odbranom završnog rada, odnosno kompletiranjem 180 CSKP/ECTS kredita.
ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VI (Bachelor menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, BSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF).