KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

 • da imaju najmanju prosječnu ocjenu za sve godine studija – 9,5 (ekvivalent ocjene za studente koji studiraju u inostranstvu);
 • da prvi put upisuju semestar studijske godine;
 • da nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija;
 • da imaju prebivalište na teritoriji Glavnog grada Podgorica i
 • da su državljani Crne Gore.

U skladu sa ovim Konkursom, biće stipendirani sledeći studijski programi: pravo (pravne nauke, međunarodno pravo, građansko pravo, poslovno pravo), ekonomija (ekonomija, poslovna ekonomija, menadžment), arhitektura, građevinarstvo (građevinarstvo, menadžment u građevinarstvu, konstrukcije, infrastrukture), elektrotehnički fakultet (elektronika, telekomunikacije i računari, primijenjeno računarstvo), fakultet likovnih umjetnosti, fakultet vizuelnih umjetnosti;

Glavni grad Podgorica će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 15 stipendija, od čega:

 • 10 stipendija studentima za studije u Crnoj Gori;
 • 5 stipendija studentima za studije u inostranstvu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Prijava (obrazac za prijavljivanje se može preuzeti u prostorijama Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica i na sajtu Glavnog grada – Oglasni dio;
 • Potvrda o ukupnoj prosječnoj ocjeni za sve godine studija;
 • Potvrda o upisu završne godine studija;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte;
 • Potvrda o prebivalištu i
 • Dokaz (izjavu) da student ne prima drugu stipendiju.

Gradonačelnik može, u izuzetnim slučajevima, na prijedlog Komisije dodijeliti stipendiju i studentu završne godine studija koji nije ispunio kriterijum (ukupna prosječna ocjena za sve godine studija – najmanje 9,5, odnosno ekvivalent te ocjene za studente koji studiraju u inostranstvu), ukoliko se radi o studentu koji je u prethodnom školovanju pokazao izuzetne rezultate u oblasti naučnog, odnosno umjetničkog stvaralaštva, kao i studentu iz socijalno ugrožene porodice, studentu bez oba roditelja, studentu sa invaliditetom i studentu pripadniku RAE populacije.

Za ispunjavanje uslova iz prethodnog stava, studenti su, pored gore navedenih, dužni da podnesu i druge odgovarajuće dokaze (potvrdu, uvjerenje, rješenje i sl.).

Kontakt osoba: Vaska Šišević, samostalna savjetnica I za koordinaciju i normativno pravne poslove u Službi glavnog administratora Glavnog grada Podgorica.

Kontakt telefon: 020 665 067 i 665-068;

Rok za podnošenje prijava sa dokumentacijom je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Samo izuzetno, zbog okolnosti izazvanih koronavirusom, a uz podnošenje dokaza (medicinske dokumentacije i dr.), Komisija će razmotriti i eventualno kasnije dospjele prijave, ali ne kasnije od 10 dana, nakon dana određenog za kraj roka za prijavu.

Prijave sa dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na Arhivi Glavnog grada, Ul. Njegoševa br. 13, na kojoj naznačiti: Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2020/2021. godinu, primalac – Glavni grad Podgorica, Komisija za dodjelu stipendija Glavnog grada Podgorica.

Kategorija vijesti , , , , , ,