Pristupno predavanje za izbor u zvanje kandidata Zorana Todorovića

O D L U K U

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAGURACIONO PREDAVANJE

I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata prof. dr Zorana Todorovića, vanrednog profesora, za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za (naučnu) oblast Računovodstvo i revizija, u sledećim sastavu:

  1. doc. dr Marija Janković, docent, dekan Fakulteta za poslovne studije Univerziteta “Mediteran“, Podgorica;
  2. prof. dr Milan Lakićević, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore;
  3. prof. dr Radislav Jovović, redovni profesor na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta “Mediteran“, Podgorica.

II Inaguraciono predavanje prof. dr Zorana Todorovića, na temu: „Procedure uspješnosti poslovanja preduzeća i modeli stečaja – Altmanovi Z-score i Zeta modeli”, održaće 11.07.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u sali za sastanke Univerziteta „Mediteran“.

III Komisija iz stava I ove Odluke neposredno nakon održanog inauguracionog predavanja podnosi naučno-nastavnom vijeću Organizacione jedinice Izvještaj o uspješnosti održanog inauguracionog predavanja na propisanom obrascu.

IV Najava inauguracionog predavanja biće objavljena u istom broju Biltenu Univerziteta u kojem su publikovani izvještaji recenzenata (referat o kandidatu), na oglasnoj tabli i web site-u Univerziteta.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kategorija vijesti , ,