Odbrana magistarskog rada kandidata Amele Haverić

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R-1553/2-18 od 28.06.2018. godine , u sastavu:

  1. prof. dr Radislav Jovović, redovni profesor na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta ,,Mediteran” Podgorica, predsjednik;
  2. prof. dr Dragoljub Janković, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta “Mediteran” Podgorica, mentor;
  3. prof. dr Janko Radulović, redovni profesor na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta “Mediteran” Podgorica, član.
Kategorija vijesti , ,