Pristupno predavanje za izbor u zvanje kandidata Jelene Žugić

O D L U K U

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAGURACIONO PREDAVANJE

I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata prof. dr Jelene Žugić, vanrednog profesora, za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za za (naučnu) oblast Marketing menadžment, u sledećim sastavu:

  1. doc. dr Marija Janković, docent, dekan Fakulteta za poslovne studije Univerziteta “Mediteran”, Podgorica,
  2. prof. dr Darko Lacmanović, redovni profesor na Fakultetu za turizam Univerziteta “Mediteran“, Podgorica.
  3. prof. dr Radislav Jovović, redovni profesor na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta “Mediteran“, Podgorica.

II Inaguraciono predavanje prof. dr Jelene Žugić, na temu „Savremeni trendovi u marketingu u bankarstvu”, održaće 11.07.2018. godine sa početkom u 10:00 časova, u sali za sastanke Univerziteta „Mediteran“.

III Komisija iz stava I ove Odluke neposredno nakon održanog inauguracionog predavanja podnosi naučno-nastavnom vijeću Organizacione jedinice Izvještaj o uspješnosti održanog inauguracionog predavanja na propisanom obrascu.

IV Najava inauguracionog predavanja biće objavljena u istom broju Biltenu Univerziteta u kojem su publikovani izvještaji recenzenata (referat o kandidatu), na oglasnoj tabli i web site-u Univerziteta.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kategorija vijesti , ,