Odbrana magaistarskog rada kandidata Nebojše Jankovića

RJEŠENJE

I Nebojša Janković, magistrant postdiplomskih magistarskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, braniće magistarski rad na temu: „Pritvor – ustavne garancije i praksa“, dana 10.07.2018. godine sa početkom u 12:00 časova, u svečanoj sali Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

II Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred Komisijom koju je imenovao Senat Univerziteta, odlukom broj R-1552/2-18 od 28.06.2018. godine , u sastavu:
1. prof. dr Miodrag Vuković, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta ,,Mediteran” Podgorica, predsjednik;
2. prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta ,,Mediteran” Podgorica, mentor;
3. prof. dr Vesna Ratković, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta ,,Mediteran” Podgorica, član.

III Komisija za odbranu magistarskog rada, nakon sprovedenog postupka, donosi odluku da li je magistrant sa uspjehom odbranio rad i sa kojom ocjenom.

IV Ovo rješenje objavljuje se na oglasnoj tabli Univerziteta „Mediteran i Pravnog fakulteta.

Obrazloženje

Senat Univerziteta „Mediteran“ je na osnovu člana 41 stav 1 alineja 5 Statuta Univerziteta „Mediteran“, u vezi sa članom 16 i 19 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, po predlogu Naučno – nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran” Podgorica, u postupku prihvatanja Izvještaja Komisije za ocjenu magistarskog rada magistranta Nebojše Jankovića, Izvještaja mentora o provjeri na plagijat, imenovanja komisije za odbranu rada i odobravanju utvrđivanja termina za odbranu rada, na XXXII sjednici, održanoj 28.06.2018. godine, donio Odluku o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu magistarskog rada, imenovanju Komisije za odbranu rada i odobravanju utvrđivanja termina za odbranu rada br. R-1552/2-18 od 28.06.2018. godine.

U stavu I dispozitiva navedene Odluke prihvaćen je Izvještaj ( arh. br. 116/18 od 15.05.2018. godine ) Komisije (prof. dr Miodrag Vuković, predsjednik; prof. dr Mladen
Vukčević, mentor i prof. dr Vesna Ratković, član) o ocjeni magistarskog rada „Pritvor – ustavne gareancije i praksa“ magistranta Nebojše Jankovića, studenta postdiplomskih magistarskih studija na Pravnom fakultetu, dok je u stavu dispozitiva II iste Odluke imenovana Komisija za odbranu navedenog magistarskog rada u istom sastavu. Budući da je u stavu III dispozitiva označene Odluke, Dekanu Pravnog fakulteta dato odobrenje da utvrdi termin odbrane rada, u dogovoru sa kandidatom i članovima Komisije za odbranu rada i da je protekao rok propisan članom 19 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, to je v.d. dekana, shodno odredbi člana 67 stav 4 alineje 4 i 6 Statuta Univerziteta „Mediteran“, odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Kategorija vijesti , ,