MSCA otvara poziv od 608,6 miliona eura za doktorske mreže

 • Doktorske mreže sprovode programe doktorskih studija, kroz partnerstva organizacija iz različitih sektora Evrope i svijeta, kako bi obučili visokokvalifikovane doktorske kandidate i povećali njihovu dugoročnu zapošljivost.

Poziv za 2024. za Doktorske mreže Marija Sklodovska Kiri Akcija, u okviru šeme Horizont Evropa, ključnog programa EU za finansiranje istraživanja i inovacija, otvoren je za podnošenje od danas sa rokom za prijavu do 27. novembra 2024.

Za ovaj poziv opredijeljeno je 608,6 miliona eura, čime će biti omogućeno finansiranje više od 160 projekata u svim naučnim oblastima i školovanje za oko 2.400 doktorskih kandidata.

Doktorske mreže Doktorske mreže MSCA implementiraju doktorske programe kroz konzorcijume organizacija iz različitih sektora Evrope i svijeta, uključujući:

 • Ustanove visokog obrazovanja;
 • Istraživačke institucije i istraživačke infrastrukture;
 • Organizacije privatnog sektora, uključujući industriju, preduzeća i mala i srednja preduzeća;
 • Organizacije javnog sektora, uključujući nacionalne, regionalne i lokalne vlade, agencije i muzeje;
 • Drugi društveno-ekonomski akteri.

Za više detalja o sastavu konzorcijuma koji se prijavljuju, pogledajte veb stranicu šeme iMSCA radni program.radni program.

Kroz odabrane mreže, istraživači su u prilici da rade u akademskom, ali i neakademskom sektoru, pa da kroz istraživačku obuku i prenos vještine ostvare kompetencije relevantne za inovacije i njihovu dugoročnu zapošljivost.

Institucije učesnice dobijaju sredstva za razvoj izvrsnih doktorskih programa koji im omogućavaju da privuku talente, povećaju svoju globalnu vidljivost i njeguju saradnju sa drugim sektorima i zemljama.

MSCA Doktorske mreže se fokusiraju na izvrsnost u različitim aspektima – izvrsnost se ne odnosi samo na pojedinačne doktorande, ostvarenu saradnju i/ili prenos znanja. Kvalitet i novina primijenjenih metodologija istraživanja i inovacija, sprovedeno istraživanje, kao i obuka, nadzor i vođenje karijere istraživača takođe su ključni aspekti MSCA doktorskih mreža i ključni kriterijumi za dodjelu nagrada.

MSCA pozivi su otvoreni za sve domene istraživanja i inovacija, koje podnosioci slobodno biraju i imaju snažan fokus na interdisciplinarnu, međunarodnu i međusektorsku saradnju.

Doktorske mreže podržavaju programe koji se bave ovom trostrukom dimenzijom koja obuhvata sva istraživačka polja i pružaju posebne podsticaje za promovisanje saradnje između akademskog i neakademskog sektora.

Finansiranje doktorskih programa

Doktorske mreže nude tri modaliteta finansiranja za uspostavljanje doktorskih programa sa specifičnim podsticajima za industrijske i zajedničke doktorske mreže:

 • Standardne doktorske mreže – promovišu međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku saradnju, za obuku doktorskih kandidata u različitim naučnim oblastima, sa fokusom na promovisanje preduzetničkog načina razmišljanja, istraživačkih vještina i dugoročnih karijernih prilika, unutar i van akademskih krugova;
 • Industrijske doktorske mreže  – obučavaju doktorske kandidate i razvijaju njihove vještine van akademskih krugova, uključujući industriju i poslovanje. Doktorski kandidati takođe imaju koristi od zajedničkog mentorstva industrije i akademije. Ovi programi njeguju blisku saradnju između akademskog i neakademskog svijeta i idealni su katalizatori za transfer tehnologije i za podsticanje inovacija;
 • Zajedničke doktorske mreže – obučavaju doktorske kandidate kroz integrisane programe koji vode do zajedničke ili višestrukih doktorskih diploma. Ovi programi promovišu strukturnu saradnju među institucijama i od njih se traži da uspostave zajedničke operativne procedure za zapošljavanje, prijem, nadzor i evaluaciju doktorskih kandidata.

Indikativni vremenski okvir

 • 29. maj 2024: otvaranje poziva za podnošenje predloga;
 • 27. novembar 2024: rok za podnošenje predloga;
 • April 2025: obavještenje kandidata o rezultatima poziva (biće potvrđeno);
 • Jul 2025: potpisivanje ugovora o grantu za uspješne projekte (biće potvrđeno)
 • Ljeto 2025: Počinju prvi projekti koje finansira EU (biće potvrđeno).

Više informacija o pozivu, kao i korisni linkovi dostupni su ovdje, a za bilo koju vrstu konsultacija dostupne su MSCA nacionalne kontakt osobe:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja:

mr Martina Lukić, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije
Tel: 020/405-334, e-mail: martina.lukic@mntr.gov.me
Univerzitet Crne Gore:

mr Filip Petrović, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije
Tel: 020/414-264, e-mail: fpetrovic@ucg.ac.me

Preuzeto sa https://www.gov.me

Kategorija vijesti ,