Formiran Radni tim za sprovođenje postupaka samovrednovanja Univerziteta “Mediteran” Podgorica

Tim koji je osnovao Univerzitet “Mediteran” Podgorica 24. januara 2023. godine, imaće zadatak da sprovede postupak samovrednovanja saglasno Standardima i smjernicama za reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja koje je donijela Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta i pripremi Izvještaj o samovrednovanju sa zahtjevom za reakreditaciju Univerziteta “Mediteran” Podgorica, do 01. novembra 2023. godine.

Tim će takođe biti nadležan i za zadatke sprovođenja studentskih anketa i definisanje anketnih pitanja saglasno Pravilima o sadržaju ankete za studente, koju je takođe donijela Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Radna grupa broji deset članova, među kojima se nalaze i predstavnici studenata sa različitih fakultetskih jedinica Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

Kategorija vijesti