UNIVERZITET MEDITERAN (FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE) RASPISUJE OGLAS ZA RADNO MJESTO Saradnik/ca u nastavi – doktor nauka

Uslovi: Doktor računarskih nauka (PhD), 1 izvršilac.

Kandidati/kinje treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu ( “Sl. list Crne Gore”, br. 74/19), Zakonom o visokom obrazovanju ( “Sl. list Crne Crne”, br. 44/14, 52/14-ispr., 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19-dr. zakon, 47/19, 72/19 i 74/20) i Statutom Univerziteta „Mediteran“ Podgorica ( objavljen na web sajtu Univerziteta: www.unimediteran.net).

Prijave na oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 3 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: Univerzitet „Mediteran“ Podgorica, Josipa Broza bb, Podgorica.

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Kategorija vijesti , ,