IPA

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) uspostavljen je s ciljem da se zemlje potencijalni kandidati i zemlje kandidati za članstvo u EU objedine kroz njegovu primjenu i podsticajne učinke, čime bi se olakšao prelazak zemlje iz jednog statusa u drugi. Glavni ciljevi programa IPA su jačanje demokratskih institucija, promovisanje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda uz veće poštovanje prava manjina, razvoj građanskog društva i regionalna i prekogranična saradnja.

Da bi se na najefikasniji način postigli ciljevi svih zemalja, program IPA se sastoji od pet različitih komponenti:

 • pomoć tranziciji i izgradnja institucija
 • prekogranična i regionalna saradnja
 • regionalni razvoj
 • razvoj ljudskih resursa
 • ruralni razvoj

Zemlje potencijalni kandidati funkcionišu na centralizovanoj osnovi, pri čemu Komisija, kao ugovorni organ, obezbjeđuje pomoć direktno, putem delegacija ili Evropske agencije za rekonstrukciju. Stoga će pomoć tim zemljama biti obezbjeđena u okviru prve dvije komponente programa IPA.

Sredstva za finansiranje infrastrukture, regionalnog razvoja, ruralnog razvoja i mjera koje unapređuju polje rada, kao i najšire shvaćenih društvenih mjera, biti dostupna u okviru komponente “Pomoć tranziciji i izgradnja institucija”.

Učesnici u IPA programu

Zemlje kandidati i zemlje potencijalni kandidati mogu da učestvuju u IPA programu. Svako pravno lice koje ima prebivalište ili službeno sedište u zemljama koje zadovoljavaju ove navedene uslove (u okviru komponente na koju imaju pravo) može da aplicira za finansiranje u okviru programa IPA:

 • neprofitne organizacije
 • državne institucije
 • lokalne samouprave
 • javna i komunalna preduzećaa
 • vladine agencije
 • univerziteti i instituti
 • obrazovne institucije
 • nevladine organizacije i udruženja
 • poslovna udruženja
 • privredne komore
Kategorija vijesti