MED program

MED program je transnacionalni program evropske teritorijalne saradnje. Finansiran je od strane Evropske unije kao instrument regionalne politike i njenog novog programskog perioda i nastavlja tradiciju evropskih programa za saradnju (prethodno navedenih INTERREG).

Transnacionalno podešavanje omogućava Programu da se uhvatati u koštac sa teritorijalnim izazovima izvan državnih granica, kao što su upravljanje rizikom životne sredine, međunarodnim poslovnim ili transportni koridori. Do sada je kroz ovaj program realizovano 155 projekata, koji su ko-finansirani iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) po stopi do 85%.

Sa budžetom većim od 250 miliona eura (od čega su 193m € iz ERDF), Program će pokrenuti, do iscrpljivanja ERDF, pozive za projekte za izgradnju transnacionalnih partnerstava u cilju zadovoljavanja prioritetnih ciljeva Programa u mediteranskom prostoru.

Programski ciljevi

  • Da poboljša konkurentnost ove oblasti na način koji garantuje rast i zapošljavanje za buduće generacije (Lisabonska strategija).
  • Da promoviše teritorijalnu koheziju i zaštitu životne sredine, u skladu sa logikom održivog razvoja (Goteborg strategije).

Više informacija o programu MED na http://www.programmemed.eu/en.html

PROJEKTI

HOMER – HARMONISING Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector Information (2S-MED11-35)

Kategorija vijesti