Otvoren poziv za nastavak studija na Masdar Institut za nauku i tehnologiju iz Abu Dabija (Ujedinjeni Arapski Emirati)

Masdar Insitut će odabrati one kandidate koji zadovoljavaju kriterijume utvrdjene za ovaj Program, kako bi im dodijelio pune stipendije.

Pored diplome koju dodjeljuje Masdar Institut, studenti završnih godina mogu dobiti i diplomu koju potpisuje i Institut za tehnologiju Masačusetsa (u daljem tekstu MIT), sa kojim Masdar Institut ima potpisan poseban ugovor.

 • Neophodni uslovi za apliciranje za neki od master programa:
 • Odgovarajuća univerzitetska diploma o završenim dodiplomskim studijama iz oblasti nauke, inžinjeringa, ili informacionih tehnologija

Prosjek ocjena tokom studija mora biti najmanje 3.0, na skali od 4.0 (CGPA-Cumulative Grading Point Average)

 • Po britanskom sistemu, najmanji traženi uspjeh za prijem je: 2nd class upper
 • GRE rezultat- najmanji kvantitativni rezultat GRE je 700 (ili 155 po novoj skali).
 • TOEFL (ili akademski IELTS)-najmanji traženi rezultat TOEFL-a je 91 (zasnovan na Internetu).

Od posjedovanja rezultata TOEFL testa se oslabadjaju samo oni kandidati kojima je engleski maternji. Najmanji traženi rezultat IELTS testa je 6.5.

 • Visoke ocjene i rezultati su preduslov, ali ne garantuju prijem. Standardi za prijem su uskladjeni sa standardima MIT-a.

Savjeti:

Masdar Institut savjetuje kandidatima da, prilikom apliciranja online, prethodno pripreme sljedeća dokumenta, poput:

 • Skenirane kopije prepisa ocjena sa dodiplomskih/postdiplomskih studija ,
 • Kopije izjave o cilju studija (PDF fromat),
 • Skenirane kopije GRE i TOEFL (ili IELTS) testa,
 • Kopija CV (PDF format),
 • JPEG fotografija pasoškog formata (ne veća od 100K) ,
 • Ime i adrese elektronske pošte za 3 osobe kojima će Masdar Institut pisati da daju preporuke (šanse kandidata za prijem su veće ako su to elektronske adrese nekog univerziteta, a ne Yahoo, Gmail, Hotmail, itd.).

Uputstvo za pisanje izjave o cilju:

 • Izjava o cilju je vrlo važna, stoga se ohrabruju kandidati da je pišu pažljivo. Traži se izjava od jedne, ili dvije stranice (približno 400- 1000 riječi), koja objašnjava razloge zbog kojih kandidat želi da radi svoje postdiplomske studije na Masdar Institutu za nauku i tehnologiju. Stoga, u izjavi, kandidat treba da opiše sljedeće:

  – Šta misli o svijetu i svojim profesionalnim ciljevima
  – Pitanja, ili probleme, koje bi želio da postavi tokom svojih magistarskih studija na Masdar Institutu
  – Kako su prethodne studije i radno iskustvo povezani sa onim što predlaže da ostvari na Masdar Institutu
  – Zašto aplicira za Masdar Institut i odabrani program
  – Ostala pitanja za koja kandidat smatra da Masdar Institut treba da zna

Neophodni uslovi za apliciranje za program doktorskih studija:

 • Prosjek ocjena sa magistarskih studija od najmanje 3.2, na skali od 4.0, ili njegov ekvivalent.
 • Odgovarajuća diploma dodiplomskih i magistarskih studija iz oblasti nauke, inžinjeringa, računarstva i informacionih nauka.
 • Rezultat GRE testa od najmanje 155 (700 po staroj skali).
 • Visoki rezultat TOEFL testa (ili akademskog IELTS-a), od najmanje 91 na nivou medjunarodnog TEOFL-a. Test IELTS sa rezultatom od najmanje 6.5.

Izjava o cilju.

Napomena: visoke ocjene i rezultati su samo preduslov, ali ne i garancija za prijem. Standardi za prijem su uskladjeni sa standardima MIT-a.

Uputstvo za apliciranje

Prihvataće se samo online aplikacije. U ovoj fazi, kopije podnijetih dokumenata još uvijek ne moraju da budu originali. Ipak, biće kasnije tražena ovjerena dokumenta i magistarska diploma iz odgovarajuće oblasti radi donošenja konačne odluke.

Potrebna dokumentacija:

 • CV (obrazovanje, spisak publikacija, nagrade, profesionalno iskustvo, itd.)
 • Kopije prijepisa ocjena sa dodiplomskih i magistarskih studija
 • Izjava o cilju
 • Kopija rezultata sa testova GRE i TOEFL (ili IELTS)
 • Imena i E-mail adrese od najmanje 3 davaoca preporuka

Najmanje trajanje doktorskih studija je 2, a najviše 4 godine, kako bi stekli Medjunarodnu dvojnu diplomu.

Uputstva za istraživački rad (samo za kandidate za doktorski program):

Od kandidata za doktorski program se zahtijeva da napišu kratki predlog istraživačkog rada koji, u opštim crtama, podvlači cilj njihovog istraživanja i treba da navedu najmanje tri potencijalna savjetnika sa Masdar Instituta, za navedeno istraživanje. Predlog istraživanja treba da obuhvata sljedeće:

 • Kratak opis istraživanja o kojem je riječ,
 • Opis onoga što se želi postići, uključujući praktičnu i teoretsku korist,
 • Opis načina na koji će kandidat sakupiti podatke za projekat,
 • Što se tiče aplikacije, dokumenta koja treba podnijeti ne treba još uvijek da budu originali, ili ovjerene kopije. Ukoliko je kandidat prihvaćen, biće u obavezi da podnese sva originalna dokumenta do početka nastave.

Uloga MIT-a

MIT je prvenstveno partner, i jedan od aktera u kreiranju Masdar Instituta. Uključenost MIT-a u ovaj program omogućava kandidatima za doktorske studije Masdar Instituta da provedu do 2 semestra na MIT-u i pohadjaju kurseve u kampusu (najmanje 3 kursa po semestru), kako im predloži Nadzorni istraživački komitet (Research Supervisory Committee), a odobri Prosvjetni savjet za sticanje zvanja (GEC-Graduate Education Council). Ovo stvara sinergiju i saradnju izmedju programa oba instituta . Kako bi studenti mogli da provedu do 2 semestra na MIT-u, treba da budu primljeni na ovaj Institut kao posebni studenti (Special Students) i moraju dobiti vizu za SAD. (U vezi sa procedurom apliciranja za neki od programa MIT-a, zainteresovani kandidati mogu naći sve potrebne informacije na internet stranici https://legatum.mit.edu)
Pristigle kandidature će ocjenjivati Akademski selekcioni komitet Masdar Instituta, na osnovu gore navedenih kriterijuma. Više detalja o samim master programima, doktorskom programu, kriterijumima za prijem i procedurom prijavljivanja zainteresovani kandidati mogu naći na web adresi Masdar Instituta www.masdar.ac.ae, ili se obratiti na sljedeću kontakt E-mail adresu: admissions@masdar.ac.ae

Rok za apliciranje je 30. maj 2014. godine.

Kategorija vijesti