Nastavno
osoblje

REDOVNI PROFESORI Oblast nastave CV
Prof.dr Srđa Božović, PhD javne finansije, finansijsko pravo, službeničko pravo preuzmi
Prof.dr Savo Marković, PhD opšta istorija prava, istorija prava Crne Gore, rimsko pravo preuzmi
Prof.dr Nebojša Šarkić, PhD uvod u građansko pravo, porodično pravo, nasljedno pravo preuzmi
Prof.dr Vesna Ratković, PhD krivično pravo, krivično-procesno pravo preuzmi
Prof.dr Miodrag Vuković, PhD pravnopolitička grupa predmeta preuzmi
VANREDNI PROFESORI
   
Prof.dr Branislav Radulović, PhD kompanijsko pravo, revizija preuzmi
Prof.dr Miloš Vukčević, PhD međunarodno javno pravo, pravo Evropske unije preuzmi
Prof. dr Danilo Ćupić, PhD ustavno pravo, upravno pravo
Prof.dr Biljana Vukoslavčević, PhD međunarodno privatno pravo, arbitražno pravo preuzmi
DOCENTI
   
Doc.dr Damir Zejnilović, PhD kriminalistika, kriminologija, sudska medicina preuzmi
Doc.dr Milica Delibašić, PhD bankarstvo, monetarna ekonomija, korp.finansije, ekonomija EU preuzmi
Doc.dr Vladan Martić, PhD računovodstvo, kontrola i revizija preuzmi
Doc.dr Rajko Bujković, PhD menažment kanala marketinga, mark.komunikacije  preuzmi
ASISTENTI i SARADNICI U NASTAVI
   
dr Milena Kavarić, PhD poslovno pravo, bankarsko pravo, berzansko pravo
dr Ivana Vukčević, PhD osnovi ekonomije, monetarna ekonomija, javne finansije, finansijska analiza
dr Minja Simović, PhD porodično pravo, nasljedno pravo
mr Đuro Nikač, MSc upravno pravo, radno pravo
mr Dzenana Nuhodžić, MSc krivično pravo, krivično-procesno pravo
Anja Striković međunarodno javno pravo, bankarsko pravo, berzansko pravo
HONORARNI i OSTALI PREDAVAČI
   
Doc.dr Dragoljub Drašković, PhD ustavnopravna oblast
Doc.dr Aleksandar Ivanović, PhD krivičnopravna oblast
mr Matija Vukićević, MSc ustavno pravo, ljudska prava
mr Ivana Nikolić, MSc istorija prava, rimsko pravo
mr Amila Spahić, MSc Obligaciono pravo