Mobilnost studenata podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (jedan ili više semestara) na nekom stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija.

Postoje dva tipa mobilnosti za studente:

  • razmjena i
  • full degree seeking

Razmjena studenata podrazumijeva da studenti u toku svojih studija na Univerzitetu „Mediteran“ (matični univerzitet), jedan ili više semestra provedu na nekom stranom univerzitetu. U praksi  to znači da student druge godine osnovnih akademskih studija dobije priliku da ode na razmjenu u toku treće godine. Za vrijeme trajanja razmjene
treba da prati i polaže ispite koji su ekvivalentni ispitima koje bi slušao u tom istom semestru ili godini na matičnom univerzitetu da nije otišao na razmjenu. Spisak predmeta koje će student slušati i polagati za vrijeme trajanja razmjene definiše se tzv.

Ugovorom o učenju (Learning Agreement) uz prethodnu saglasnost i odobrenje nadležne osobe sa matičnog fakulteta. Ovo je jako važno jer ukoliko student položi sve ispite dok je na razmjeni po završetku razmjene priznaju mu se svi položeni ispiti (definisani ugovorom o učenju) i samim tim nesmetano nastavlja studije.

Full degree seeking podrazumijeva situaciju u kojoj student konkuriše da postane student nekog stranog univerziteta. U ovom slučaju ne postoji potreba za sličnostima ispita, ali je preduslov da već ima neku diplomu visokog obrazovanja. To znači da se student , nakon završenih osnovnih studija, može prijaviti za postdiplomske ili doktorske
studije na nekom od stranih univerziteta.

Mobilnost studenata Univerziteta „Mediteran“ se realizuje u okviru više programa saradnje kao što su:

Svi aktuelni konkursi se objavljuju na web stranici Univerziteta i fakulteta, a sve dodatne informacije studenti mogu dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju.

Mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja

Nastavno i administrativno osoblje koje je zaposleno na Univerzitetu Mediteran takođe ima pravo učešća u razmjeni. Mobilnost se obično odnosi na rad na zajedničkom projektu, unapređenje nastave kroz razmjenu iskustva i dobre prakse, uključivanje u nastavni proces, razmjenu iskustava u cilju unapređenja univerzitetskih servisa itd.

Mobilnost nastavnog I administrativnog osoblja se realizuje u okviru više programa saradnje kao što su EUROWEB+, SUNBEAM, MEVLANA, CEEPUS itd.

Svi aktuelni konkursi se objavljuju na web stranici Univerziteta i fakulteta, a sve dodatne informacije se mogu dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju.

Info: erasmus@unimediteran.net