Objavljena dva poziva za 2022. godinu u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija

Evropska komisija je objavila pozive za 2022. godinu za dvije akcije u okviru Marija Sklodovska-Kiri Akcija (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA), vodeće šeme za finansiranje doktorskog i postdoktorskog obrazovanja i obuke u okviru programa Horizont Evropa, nakon usvajanja revidiranog radnog programa Horizont Evropa za 2021-2022 godinu.

MSCA doktorske mreže

Cilj ove akcije je uspostavljanje i realizacija doktorskih programa kroz partnerstva organizacija iz različitih sektora u Evropi, i šire. Doktorski programi treba da odgovore na prepoznate potrebe u različitim oblastima istraživanja i inovacija, bolje uvežu doktorande sa akademskim i neakademskim sektorom i omoguće usavršavanje u oblasti istraživanja te sticanje prenosivih vještina i kompetencija relevantnih za inovacije i dugoročnu zapošljivost. Na poziv se mogu prijaviti međunarodni konzorcijumi univerziteta, istraživačkih institucija, preduzeća, malih i srednjih preduzeća i drugih neakademskih organizacija, koji bi trebalo da uključe:

  • najmanje tri pravna lica, od kojih je svako osnovano u različitoj državi članici EU ili zemlji pridruženoj programu Horizont Evropa (među kojima je Crna Gora), pri čemu najmanje jedno mora biti iz države članice EU;
  • povrh ovog minimalnog uslova, mogu se pridružiti i druge organizacije iz bilo koje zemlje svijeta.

Mogu se finansirati sve oblasti istraživanja, a doktorske mreže mogu trajati najviše četiri godine. Trajanje svake stipendije je između 3 i 36 mjeseci. Svaki član konzorcijuma mora angažovati najmanje jednog doktoranda.

Kandidati koji žele da se prijave za doktorske pozicije u okviru ove akcije treba da prate otvorene pozive koji se objavljuju na međunarodnom nivou, uključujući i na portalu EURAXESS.

Poziv za MSCA doktorske mreže za 2022. godinu, sa budžetom od 427,2 miliona EUR, otvoren je 12. maja, a zatvara se 15. novembra 2022. godine.

Više detalja o samom pozivu i uslovima prijavljivanja može se naći na na Portalu o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere, putem kojeg se i podnosi projektnaprijava.

MSCA postdoktorske stipendije

Cilj ove akcije je obezbjeđivanje podrške za jačanje kreativnog i inovativnog potencijala istraživača koji su završili doktorske studije, a koji žele da steknu nove vještine kroz napredno usavršavanje, internacionalnu, interdisciplinarnu i intersektorsku mobilnost. Finansiranje je dostupno istraživačima koji su spremni da nastave sa istraživačkim i inovacionim projektima u Evropi i širom svijeta, kako u akademskom tako i u neakademskom sektoru.

Postoje 2 vrste postdoktorskih stipendija:

  • Evropske postdoktorske stipendije – otvorene su za istraživače koji će mobilnost realizovati u Evropi sa ciljem nastavka svoje istraživačke karijere. Ove stipendije treba da se realizuju u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa i mogu trajati između 1 i 2 godine.
  • Globalne postdoktorske stipendije – obuhvataju finansiranje mobilnosti istraživača van Evrope. Stipendija traje od 2 do 3 godine, od kojih prvi period, u trajanju od 1 ili 2 godine, treba da bude u trećoj zemlji koja nije pridružena programh HE, nakon čega slijedi obavezna faza povratka u organizaciju sa sjedištem u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa u trajanju od godinu dana.

Obje vrste stipendija takođe mogu uključiti i kratkoročne transfere bilo gdje u svijetu tokom perioda stipendiranja.

U nastojanju da se ojačaju veze između akademskog i neakademskog sektora, istraživači mogu dobiti i dodatnu podršku za rad u neakademskoj organizaciji sa sjedištem u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa, na period od najviše 6 mjeseci.

Na poziv se mogu prijaviti istraživači koji:

  • su stekli diplomu doktorskih studija do datuma isteka roka za prijavu – kandidati koji su uspješno odbranili doktorsku tezu, ali još uvijek nijesu formalno dobili diplomu, takođe će se smatrati kvalifikovanim za prijavljivanje;
  • imaju najviše osam godina iskustva u istraživanju, od datuma sticanja diplome doktorskih studija – godine iskustva van istraživačke djelatnosti, kao i pauze u karijeri neće se računati u ovaj maksimum, kao ni godine iskustva u istraživanju realizovanom u trećim zemljama, ukoliko se radi o državljanima ili dugoročnim stanovnicima država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa koji žele da se reintegrišu u Evropu;
  • zadovoljavaju pravilo mobilnosti, odnosno da nijesu živjeli ili obavljali svoju glavnu djelatnost (rad, studije, itd.) u državi u kojoj će realizovati stipendiju (u slučaju evropskih postdoktorskih stipendija), ili u organizaciji koja je domaćin za odlazeću fazu (u slučaju globalnih postdoktorskih stipendija) duže od 12 mjeseci tokom 36 uzastopnih mjeseci koji prethode pozivu.

Poziv za 2022. godinu, sa budžetom od 257 miliona EUR, otvoren je 12. maja, a zatvara 14. septembra 2022. godine.

Više detalja o samom pozivu i uslovima prijavljivanja može se naći na na Portalu o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere, putem kojeg se i podnosi projektna prijava.

Podsjećamo, nedavno je pokrenuta virtuelna platforma za umrežavanje partnera u cilju pripreme zajedničkih projekata u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija (MSCA): https://msca.b2match.io/

Za dodatne informacije o pomenutim pozivima možete se obratiti nacionalnoj kontakt osobi za Marija Sklodovska Kiri akcije u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, putem mejla na adresu: lidija.vukcevic@mpnks.gov.me.

Kategorija vijesti ,