JAVNI KONKURS za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova

Na osnovu člana 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 82/20), Pravilnika o bližim uslovima i postupku za odobravanje i načinu korišćenja sredstava za inovativne programe i projekte  („Službeni list CG“, broj 100/21), Pravilnika o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata  („Službeni list CG“, broj 107/21), Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (S3) 2019-2024 i Programa za inovacije 2021-2024

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

o b j a v l j u j e

JAVNI KONKURS 

za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja  startapova

UVOD

Potreba za stimulisanjem inovacija u privredi Crne Gore prepoznata je u strateškim dokumentima za inovacionu djelatnost. Crna Gora je prva zemlja koja nije članica EU, a usvojila je Strategiju pametne specijalizacije (S3) 2019-2024 i pripadajući Akcioni plan za period 2019-2020. Usvajanjem Strategije, Crna Gora pokreće transformaciju svoje ekonomije i povećanje njene konkurentnosti koncentracijom resursa znanja i njihovim povezivanjem s ograničenim brojem identifikovanih prioriteta, a u kojima Crna Gora ima komparativnu prednost.

Vlada Crne Gore nedavno je usvojila i Program za inovacije 2021-2024 u cilju objedinjavanja svih programskih linija podrške inovacijama i tehnološkom razvoju, a koje su usmjerene na cjelokupni ciklus razvoja inovacije od same ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište. Program utvrđuje posebnu liniju podrške ranoj fazi razvoja startapova.

Ovaj konkurs usmjeren je na podršku za inovativne startap projekte koji nude digitalna rješenja s potencijalom za komercijalizaciju u prioritetnim oblastima S3 strategije, kao i za projekte kojima se podstiču socijalne inovacije u oblasti S3 strategije.

Očekivani rezultati Konkursa treba da budu vidljivi kroz povećanje broja, ali i kvalitet poslovanja startapova koji se zasnivaju na istraživanju i razvoju, te pokazuju potencijal izlaska na globalno tržište, ili kroz povećanje broja inovacija koje doprinose rješavanju društvenih izazova na održiv način. Takođe, očekuje se da će, osim jačanja startap zajednice u Crnoj Gori, ovaj konkurs doprinijeti i nizu digitalnih rješenja, kao i usmjeravanju budućeg rada startap zajednice ka prioritetnim oblastima S3.

PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet Konkursa je sufinansiranje startap projekata koji će ponuditi digitalna rješenja u četiri prioritetna područja pametne specijalizacije.

Cilj Konkursa je unapređenje startap zajednice u Crnoj Gori kroz podsticanje rasta i razvoja postojećih i stvaranje novih startap preduzeća. Konkurs podržava inovativne startap projekte koji nude rješenja s potencijalom za komercijalizaciju u oblastima S3 strategije, kao i za projekte kojima se podstiču socijalne inovacije u oblastima S3 strategije. Kroz ovu finansijsku pomoć omogućava se podrška startapovima da, uprkos novonastaloj situaciji sa COVID-om, nastave razvoj inovativnih rješenja s visokim potencijalom rasta na tržištu ili inovativnih rješenja koja doprinose rješavanju društvenih izazova u prioritetnim područjima S3. Takođe, cilj je i unapređenje poslovanja u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti. Ovom podrškom se želi doprinijeti povećanju broja startapova i njihovom kvalitetu poslovanja, kao i povezivanju crnogorskog ekosistema sa međunarodnim. Dugoročni efekat koji se želi postići je, s jedne strane, povećanje rasta crnogorske ekonomije ulaganjem u startap zajednicu koja se bazira na istraživanju i razvoju, ima skalabilne poslovne modele te potencijal izlaska na globalno tržište, a u skladu sa prioritetnim područjima pametne specijalizacije. Sa druge strane, očekuje se da će se podsticanjem socijalnih inovacija doprinijeti održivom razvoju crnogorskog društva, a u skladu sa prioritetnim oblastima pametne specijalizacije.

PRIORITETNE OBLASTI 

Prioritetne oblasti Konkursa usklađene su sa Strategijom pametne specijalizacije 2019-2024, kako slijedi:

 • Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;
 • Energija i održiva životna sredina;
 • Održivi i zdravstveni turizam; i
 • Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni sektor.

 

UKUPAN IZNOS FINANSIJSKE PODRŠKE 

Opredijeljeni budžet za ovaj Konkurs iznosi 200.000,00 €.

Iznos sredstava kojima će se podržati socijalne inovacije može biti najviše 20% vrijednosti od ukupno dodijeljenih sredstava po ovom Konkursu.

Iznos finansijske podrške koja može biti dodijeljena po pojedinačnom projektu je od 6.000,00 do 20.000,00 eura. Ova podrška može iznositi maksimalno do 80% ukupne vrijednosti projekta.

 

OPRAVDANI TROŠKOVI

Opravdani troškovi koji se sufinansiraju kroz ovaj konkurs su sljedeći:

Vrsta opravdanog troška

Postotak od ukupnog iznosa traženog od Ministarstva 

troškovi zapošljavanja

 do 70%

nabavka opreme

do 40%

troškovi vezani za razvoj ideje, proizvoda i usluge

do 40%

troškovi putovanja (u svrhu internacionalizacije poslovanja, obuke i učešća na startap takmičenjima)

 do 20%

indirektni troškovi

 od 5% do 10%


Empty heading

DRŽAVNA POMOĆ MALE VRIJEDNOSTI

Prema vrsti, grantovi koji se dodjeljuju za ranu fazu razvoja startapova smatraju se državnom pomoći male vrijednosti (de minimis), te su korisnici granta koji dobiju ovu pomoć u obavezi da postupaju u skladu sa Pravilnikom o listi pravila državne pomoći („Službeni list CG“, broj 35/14, 02/15, 38/15, 20/16, 33/20, 38/20, 130/20 i 44/21) i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama iz zakonskih akata kojima se ova oblast uređuje. Ukupan iznos pomoći male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom korisniku ne smije kumulativno prelaziti 200.000,00 eura tokom bilo kojeg perioda od tri fiskalne godine. Popunjen Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti potrebno je dostaviti Ministarstvu.

 

USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE

 Ko može biti podnosilac prijave za grant?

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti startapovi koji tek kreću ili imaju poslovnu ideju, kao i startapovi koji već posluju, prošli su ranu fazu razvoja i rade na usavršavanju već postojećeg proizvoda.

Startap je novoosnovano privredno društvo koje nije starije od pet godina i koje kreira, razvija i stavlja u upotrebu inovacije sa visokim potencijalom rasta na međunarodnom tržištu (u smislu člana 10 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“ br. 82/20)).

Startapovi koji tek kreću ili imaju poslovnu ideju moraju se, prije potpisivanja ugovora sa Ministrastvom ekonomskog razvoja, registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Takođe, svi startapovi koji budu predloženi za sufinansiranje, u obavezi su da se upišu u Registar inovacione djelatnosti prije potpisivanja ugovora.

Više informacija o upisu u Registar inovacione djelatnosti možete pogledati na sljedećoj web stranici: https://www.gov.me/clanak/upis-u-registar-inovacione-djelatnosti .

Koji su finansijski uslovi za prijavu?

Podnosilac prijave u obavezi je da obezbijedi sopstveno sufinansiranje projekta u minimalnom iznosu od 20% od ukupne vrijednosti projekta. Gore navedeno sufinansiranje projekta mora biti obezbijeđeno u obliku finansijskih sredstava (novčani doprinos), a može biti obezbijeđeno i iz drugih izvora, ali se za sufinansiranje ne smiju koristiti sredstva iz javnog domaćeg i međunarodnog izvora finansiranja (Budžet Crne Gore, relevantni međunarodni fondovi itd.).

BLIŽI USLOVI ZA IZBOR PROJEKATA I PREDNOST PRI IZBORU

Formalnu ispunjenost uslova za učešće na Konkursu (administrativna provjera) vršiće Ministarstvo.

Nakon administrativne provjere, sve projektne prijave koje su ispunile tražene uslove, biće upućene na evaluaciju.

Proces evaluacije će se sprovoditi u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata („Službeni list CG“, broj 107/21). Ministarstvo će posebnim Rješenjem propisati način evaluacije i imenovati eksperte, a u skladu sa navedenim kriterijumima u ovom konkursu.

Svi prijavljeni prijedlozi ocjenjivaće se prema skupu kriterijuma, kako slijedi:

 • Kapacitet tima i plan realizacije (30 bodova);
 • Inovativnost i kvalitet predloženog rješenja (35 bodova);
 • Potencijal za komercijalizaciju inovativnog rješenja (komercijalne inovacije) ili održivost rješenja konkretnog društvenog izazova (socijalne inovacije) (35 bodova).

Sadržaj prijave mora odgovoriti na sve stavke navedene u kriterijumima i pružiti mjerljive i provjerljive informacije.

Bodovanje projekata vrši se na skali od 0 do 100, a pozitivno je ocijenjen projekat koji ukupno ima najmanje 70 od 100 mogućih bodova. U slučaju da bilo koji od kriterijuma bude ocijenjen sa brojem bodova 0 prekida se postupak daljeg ocjenjivanja projekta.

U fazi evaluacije u slučaju da dva ili više projekata dobiju isti broj bodova prema bližim kriterijumima za izbor projekata, prednost pri izboru imaće onaj podnosilac prijave koji:

 1. U svom projektnom timu ima mlade istraživače,  inovatore i inžinjere; i/ili
 2. Stvaraju nova radna mjesta. 

Lista sa pozitivno ocijenjenim projektima predloženim za sufinansiranje biće objavljena na web stranici Ministarstva, nakon čega će Ministarstvo započeti pregovore sa podnosiocima prijava čiji projekti su predloženi za sufinansiranje.

Lista odabranih inovativnih projekata startapova biće takođe objavljena na web stranici Ministarstva ekonomskog razvoja.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će svim učesnicima na ovom konkursu uputiti izvještaje o evaluaciji. 

SADRŽAJ PRIJAVE PROJEKTA

Prijava projekta treba da sadrži sljedeće:

Potpisan, pečatiran i popunjen prijavni obrazac od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave ili ovjeren elektronskim potpisom (ako je podnosilac prijave već osnovano pravno lice)/Potpisan i popunjen prijavni obrazac od strane rukovodioca projekta (u slučaju kada startap u trenutku podnošenja prijave nije registrovan u CRPS-u);

Finansijski plan projekta;

Kratku prezentacija projekta (u ppt formatu);

Biografije rukovodioca projekta i svih članova projektnog tima;

Izjava o obezbijeđenom finansijskom učešću (najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta), ovjerena kod notara;

Pismo namjere od strane zainteresovanih partnera (samo za projekte koji predlažu socijalne inovacije).

Projekti koji su pozitivno ocijenjeni i predloženi za sufinansiranje, prije potpisa ugovora s Ministarstvom, treba da dostave i sljedeće potvrde: 

Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (de minimis pomoći);

Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama ili odgovarajući dokument o reprogramu poreskog duga (treba dostaviti ukoliko je privredni subjekat na tržištu duže od godinu dana);

Potvrdu ili uvjerenje da protiv privrednog subjekta nije pokrenut i da se ne vodi stečajni postupak i postupak likvidacije;

Izjave Podnosioca prijave na jednom obrascu, ovjerenom kod notara:

 • da kao dio sopstvenog finansijskog učešća u realizaciji projekta nije prikazao sredstva koja su mu dodijeljena iz bilo kojeg javnog domaćeg i međunarodnog izvora finansiranja (Budžet Crne Gore, relevantni međunarodni fondovi itd.), a za namjene realizacije istih aktivnosti predloženih u prijavi inovativnog projekta po ovom Konkursu; i
 • da je ispunio ugovorne obaveze iz prethodnih projekata finansiranih iz državnog Budžeta, u posljednjih pet godina;

Dokaz da je preduzeće registrovano u Crnoj Gori (Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata); i

Dokaz o upisu u Registar inovativnih organizacija Ministarstvo će pribaviti po službenoj dužnosti.

ROK ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Trajanje predloženih projekata je od 6 do 12 mjeseci.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 11. novembra 2021. godine do 14.00 časova.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Popunjen i potpisan Prijavni obrazac uz propratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom štampanom primjerku u originalu na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica. Takođe, prijavu je potrebno podnijeti i u elektronskoj formi na sljedeću e-mail adresu:   milica.lakcevic@mek.gov.me.

Uputstvo za podnosioce prijava – grantovi za ranu fazu razvoja startapova čini sastavni dio ovog konkursa.

Kontakt osobe za Konkurs u Ministarstvu ekonomskog razvoja:

Direkcija za inovacije i tehnološki razvoj

dr Ivan Tomović – email: ivan.tomovic@mek.gov.me

Milica Lakčević – email: milica.lakcevic@mek.gov.me

Kategorija vijesti ,