Stipendije Vlade Republike Rumunije za akademsku 2020/2021. godinu

Za stipendije se mogu prijaviti:

 1. Strani građani iz zemalja cijelog svijeta, osim zemalja – članica EU. Strani građani rumunskog porijekla i oni koji pripadaju susjednim istorijskim rumunskim zajednicama koriste druge stipendijske programe.
 2. Kandidat ne smije imati rumunsko državljanstvo, niti da je tražio ili dobio neki vid zaštite u Rumuniji;
  – ne smije biti osoba čije je prebivalište na rumunskoj teritoriji zvanično priznato u skladu sa zakonom;
  – ne smije biti član diplomatskih tijela akreditovanih u Bukureštu, ili član porodice diplomatskih tijela akreditovanih u Rumuniji;
  – niti može biti neko ko je već koristio neku stipendiju Rumunije, za isti nivo studija.
 3. Kandidat za stipendiju mora podnijeti dokumentaciju koju je izdala akreditovana/priznata obrazovna institucija;
  – mora imati dobre rezultate u školovanju, sa prosjekom ocjena od najmanje 7, odnosno “dobar”, u skladu sa rumunskim sistemom ocjenjivanja.
 4. Kandidat za stipendiju za osnovne i master studije, do 31. decembra godine u kojoj konkuriše, ne smije imati više od 35 godina, odnosno više od 45 godina za doktorske, ili postdoktorske studije.
 5. Kandidat mora biti i dobrog zdravlja.

Stipendije se dodjeljuju za tri nivoa studija:

 • Osnovne studije: Ovaj nivo je namijenjen maturantima gimnazija i srednjih škola, ili ekvivalentu preduniverzitetskog nivoa, kao i kandidatima koji žele nastavak studija u Rumuniji. Ukupni ciklus univerzitetskih studija traje od 3 do 6 godina, u skladu sa posebnim zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se konačnim ispitom (diplomski);
 • Master studije: Ovaj nivo je namijenjen diplomiranim studentima univerziteta/postdiplomcima; traje od 1,5 do 2 godine, a završava se disertacijom;
 • Doktorske studije: Ovaj nivo je namijenjen diplomiranim studentima/postidplomcima, sa master titulom. Traje od 3 do 4 godine, shodno zahtjevima odabranog fakulteta, a završava se doktorskom tezom. Prihvat na doktorske studije uslovljen je prijemnim ispitom.

Oblasti studija su: arhitektura, vizuelne umjetnosti, rumunska kultura i civilizacija, novinarstvo, političke i administrativne nauke, obrazovne nauke, društvene i humanitarne nauke, tehničke studije, nafta i gas, poljoprivredne nauke, veterinarska medicina.

Stipendije se ne dodjeljuju za oblast medicine, stomatologije i farmacije.

Jezik studiranja: Kako bi promovisalo rumunski jezik i kulturu, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije odlučilo je da korisnici ovih stipendija studiraju samo na rumunskom jeziku. Kandidatima koji ne znaju rumunski jezik nudi se dodatna priprema od godinu dana za učenje rumunskog jezika. Sljedeće kategorije osoba biće oslobođene obaveze podnošenja uvjerenja o završenoj pripremnoj godini, prilikom upisa na obrazovne programe na rumunskom jeziku:

 • Osobe koje podnesu diplome i uvjerenja koja potvrđuju da su najmanje četiri godine školovanja, bez prekida, završene na rumunskom jeziku, na nekoj instituciji rumunskog nacionalnog sistema obrazovanja;
 • Oni koji, u cilju univerzitetskog obrazovanja, promovišu testiranje iz rumunskog jezika, organizovano u skladu sa važećim propisima;
 • Oni koji, u cilju univerzitetskog obrazovanja, imaju sertifikat o znanju rumunskog jezika na najmanje B1 nivou, izdato u skladu sa važećim propisima.

Način podnošenja aplikacija:

Dokumentacija mora biti podnijeta posredstvom diplomatskih misija. Aplikacije upućene poštom, ili direktno na adresu Ministarstva vanjskih poslova i/ili Ministarstvu nacionalnog obrazovanja Rumunije, kao i dokumentacija primljena nakon krajnjeg roka, neće biti uzeta u razmatranje.

Kalendar upisa: Procedura registrovanja počela je 16. decembra 2019. godine. Kandidati treba da se o rokovima raspitaju u diplomatskoj misiji kojoj moraju podnijeti aplikacionu dokumentaciju. Krajnji rok za podnošenje dokumentacije je 1. mart 2020. godine, na sljedeću adresu:

Ambasada Rumunije, Prve proleterske 5, 81000 Podgorica
Telefon 020 / 618 040 (rad sa strankama od 9 do 13 časova)

Nepotpuna dokumentacija ili dosijea čije se oblasti studija i metodologija ne poklapaju sa ponuđenim, biće diskvalifikovana i Komitet Ministarstva vanjskih poslova Rumunije ih neće razmatrati.

Dosijea odbijenih kandidata se neće vraćati natrag.

Dokumentacija za dosije:

 • Aplikacioni dosije mora sadržati sljedeća dokumenta:
 • Zvanični dopis diplomatske misije zemlje porijekla, akreditovane u Bukureštu, ili rumunske diplomatske misije u zemlji porijekla/prebivališta;
 • Pravilno popunjen Aplikacioni formular za stipendiju Ministarstva vanjskih poslova Rumunije;
 • Aplikacioni formular za izdavanje “pisma o prihvatanju” (“letter of acceptance”) na studije u Rumuniji;
 • Ovjerene kopije dobijenih diploma (maturska diploma, ili njen ekvivalent, diploma o završenim master ili doktorskim studijama, ukoliko ih ima) i njihove prevode od sudskog tumača za engleski, francuski, ili rumunski jezik;
 • Ovjerene kopije uvjerenja o položenim ispitima, sa njihovim prevodima ovjerenim od sudskog tumača;
 • Ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, sa njegovim prevodom sudskog tumača za engleski, francuski, ili rumunski jezik.
 • Kopiju prve tri strane pasoša;
 • Ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da osoba koja se upisuje na studije nema zaraznih oboljenja, ili drugih problema koji su nekompatibilni sa predloženim studijama;
 • CV kandidata;
 • Dvije skorije fotografije pasoškog formata.

Dosijea, takođe, treba dopuniti sljedećim dokumentima (samo za kandidate koji spadaju u neku od navedenih kategorija):

 • Dokaz o promjeni imena (ukoliko je to slučaj)
 • kopija i ovjereni prevod sudskog tumača;
 • Kopiju i sudski prevod Uvjerenja o završetku mature, srednje škole, osnovnih studija, magistarskog ili doktorskog ispita, ukoliko je to slučaj;
 • Uvjerenje o završenoj pripremnoj godini učenja rumunskog jezika, ukoliko je to slučaj;
 • Izjavu roditelja, ukoliko se radi o maloljetnom kandidatu (na engleskom, francuskom, ili rumunskom jeziku).

Objavljivanje rezultata:

Rezultati selekcije biće objavljeni do 15. juna 2020. godine i dostavljeni diplomatskoj misiji koja je podnijela aplikacije.

Procedura apliciranja za vizu

Kandidati koji su dobili “Prihvatno pismo” (Letter of Acceptance) mogu dobiti najnovije informacije o proceduri apliciranja za vizu na linku: https://studyinromania.gov.ro/Visa_rules_and_procedures

Procedura razmatranja i selekcija kandidata:

Ministarstvo vanjskih poslova provjerava dosijea i podnosi Selekcionoj komisiji samo dosijea za izbor. Dosijea koja odabere Komisija Ministarstva vanjskih poslova biće proslijeđena Savjetu za selekciju Ministarstva nacionalnog obrazovanja Rumunije. Članovi dviju komisija ocjenjuju dosijea prema naučnim dostignućima kandidata, kao i prema izabranom programu studija. U okviru raspoloživih mjesta, komisije će odobriti listu prihvaćenih kandidata.

Kalendar finansijske podrške:

Akademska godina počinje 1. oktobra. Za osnovne i master studije, stipendija se dodjeljuje mjesečno, tokom cijele akademske godine, uključujući zimski i proljećni raspust, ali ne i ljetnji raspust.

Za redovne studente doktorskih studija stipendija se dodjeljuje tokom cijele kalendarske godine.

Važno: stipendija će biti suspendovana ukoliko kandidat obnovi godinu zbog lošeg uspjeha, na bilo kojem nivou školovanja.

Studije se mogu nastaviti naredne godine, nakon što kandidat uspješno završi obnovljenu godinu. Studenti koji obnove jednu akademsku godinu moraju sami platiti školarinu i troškove smještaja.

Stipendija se sastoji od:

 • Oslobađanja od školarine
 • Besplatnog smještaja (u zavisnosti od slobodnih mjesta, biće ponuđen besplatan smještaj u studentskim domovima, u skladu sa propisima o visokom obrazovanju i u okviru raspoloživih sredstava za ovu svrhu),
 • Finansijske podrške – mjesečni iznos koji predstavlja:
  – ekvivalent u rumunskoj valuti iznosa 65 eura mjesečno, za redovne studije (1. ciklus),
  – ekvivalent u rumunskoj valuti iznosa 75 eura mjesečno, za postdiplomske studije (magistarske i specijalizacije), 2. ciklus,
  – ekvivalent u rumunskoj valuti iznosa 85 eura mjesečno, za postdiplomske studije 3. ciklusa (doktorsko zvanje).

Ove stipendije ne pokrivaju troškove ishrane, međunarodnog i lokalnog transporta. nKandidat mora biti spreman da lično pokrije sve ostale dodatne troškove.

Kako bi dobili sve neophodne informacije o stipendijama (uslovi, potrebna dokumentacija, kalendar upisa) i podnijeli dosije, kandidati treba da se direktno prijave:

 • Rumunskoj diplomatskoj misiji akreditovanoj u kandidatovoj zemlji porijekla, ili prebivališta, ili
 • Diplomatskoj misiji kandidatove zemlje porijekla akreditovanoj u Bukureštu.

Aplikacioni dosijei treba da sadrže dokumentaciju na engleskom ili francuskom jeziku. Ukoliko kandidat podnese dokumentaciju na stranim jezicima koja nijesu engleski ili francuski, onda moraju podnijeti i njihov ovjeren prevod na rumunskom, engleskom ili francuskom (prevod sudskog tumača). Generalno, rumunski univerziteti mogu tražiti da se sva upisna dokumentacija podnese sa ovjerenim kopijama i ovjerenim prevodima na rumunskom jeziku. Od velike je važnosti pravilno popuniti formulare Ukoliko je kandidat još uvijek na zadnjoj godini studija, ili preduniverzitetskog školovanja, dosije treba dopuniti dokumentom (s ovjerenim prevodom) koji dokazuje godinu studija, kao i činjenicu da će diplomirati krajem tekuće godine, naznačavajući datum kad će diploma biti izdata. Ukoliko je dosije kandidata prihvaćen, maturant gimnazije, ili ekvivalentnog nivoa školovanja, mora podnijeti diplomatskoj misiji, najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, ovjerenu kopiju diplome o maturiranju i njen ovjeren prevod, ili kopiju dokumenta koji potvrđuje da je kandidat diplomirao, navodeći datum izdavanja diplome. Kandidati za postdiplomske studije moraju podnijeti sve prethodno stečene diplome, zajedno sa ovjerenim kopijama i njihovim ovjerenim prevodima (od sudskog tumača). Ovjeru dokumenata vrši javni notar u zemlji boravka, ili diplomatska misija koja šalje dokumenta.

Obavezni koraci nakon prihvatanja:

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja izdaće uspješnim kandidatima pismo prihvatanja na studije u Rumuniji. U tom pismu biće navedena i obavezna godina učenja rumunskog jezika i naziv akademske institucije gdje će kursevi biti održani. Ukoliko kandidat ne navede dvije opcije u aplikacionom formularu, a odabrani univerzitet ne može ponuditi mjesto, Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije može ponuditi drugi univerzitet, u skladu sa slobodnim mjestima na rumunskim institucijama visokog obrazovanja. Ako “pismo o prihvatanju” na studije u Rumuniji sadrži neku drugu ponudu, kandidat može da je odbije. Kandidat će, što je prije moguće, dobiti originalno “pismo o prihvatanju” na studije u Rumuniji od diplomatske misije koja je podnijela dosije Ministarstvu vanjskih poslova. Nakon što primi “pismo o prihvatanju”, kandidat će kontaktirati Ambasadu Rumunije u svojoj zemlji porijekla/boravka, kako bi aplicirao za studentsku vizu (za rumunske diplomatske misije pogledati na: http://www.mae.ro/en/romanian-missions.

Detaljnije informacije i potrebne prijavne formulare zainteresovani kandidati mogu dobiti na veb sajtu rumunskog Ministarstva spoljnjih poslova: http://www.mae.ro/en/node/2176 i na veb sajtu rumunskog Ministarstva obrazovanja, istraživanja, omladine i sporta: http://www.gov.ro

Za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa stipendijama i načinom apliciranja zainteresovani mogu zvati na tel. br. 020 / 618 040, kontakt osoba: Loredana Pascu; ili pisati na e-mail adresu: ambs.romania.mne@t-com.me

Kategorija vijesti ,