Ljetnji kursevi SR Njemačke

Stipendije pokrivaju troškove pohađanja kurs i boravka, dok putne troškove pokriva sam kandidat.

Zainteresovani kandidati treba da, najkasnije do 23. marta 2020. godine, podnesu sljedeća dokumenta:

  • online aplikacioni formular koji se može preuzeti s internet stranice www.bayhost.de (sa rubrike: „Funding & Scholarships”. Odštampan i popunjen formular treba poslati poštom, kao prateći dokument dosijea,
  • motivaciono pismo koje se odnosi na vaše učešće na kursu njemačkog jezika u Bavarskoj (1-2 strenice, na njemačkom ili engleskom jeziku),
  • tabelarno prikazan CV, na njemačkom ili engleskom jeziku, sa skorijom fotografijom,
  • prijepis univerzitetskih položenih ispita sa ocjenama,
  • dokument koji dokazuje da ste trenutno upisani/ili radite na univerzitetu u matičnoj uemlji (napr.: kopija studentskog indeksa/ili ugovora o radu),
  • fotkopija pasoša ili lične karte
  • dokument koji dokazuje vaše znanje njemačkog na najmanje B1 nivou (uvjerenje/pismo koje dokazuje da će vaše znanje njemackog biti dovoljno),
  • nije obavezno, ali bi bilo dobro poslati dokaz o odrađenoj stručnoj praksi, ili volontiranju, ukoliko imate to iskustvo.

Navedenu dokumentaciju, do datog roka, treba poslati poštom na sljedeću adresu:

BAYHOST, Stichwort, Sommersprachkursbwerbung“
UNIVERSITATSSTR. 31
93053 REGENBURG
DEUTSCHLAND

Aplikacije koje budu stigle nakon ovog roka ne mogu biti uzete u razmatranje i biće isključene iz procesa selekcije.

U razmatranje se neće uzimati ni nekompletne aplikacije. Neće se razmatrati ni aplikacije poslate elektronski ili faksom, a podnijeta dokumentacija se ne vraća.

Kandidatima se savjetuje da ne stavljaju dokumentaciju u plastične folije. Dovoljno je poslati kopije originala, a navedenu dokumentaciju ne treba ovjeravati ni prevoditi kod sudskog tumača (dovoljan je prevod bez pečata sudskog tumača).

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja, zainteresovani kandidati se mogu obratiti kontakt osobi, gospođi Katrin Döppe, na: doeppe@bayhost.de

Kategorija vijesti ,