Riječ prorektora

Dragi studenti, poštovane kolege,

Svjesni činjenice da proces internacionalizacije ima važnu ulogu ne samo kada je u pitanju unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja, već i razvoja crnogorskog društva u cjelini, a imajući na umu proces pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji i neophodnost stvaranja međunarodno konkurentnog obrazovnog sistema, Univerzitet Mediteran od svog osnivanja u kontinuitetu intenzivno aktivno radi na procesu internacionalizacije koja je prepoznata kao jedan od strateških ciljeva razvoja.

U prethodnom periodu Univerzitet je ostvario značajan napredak u ovom procesu, što je rezultiralo uspostavljanjem saradnje sa najprestižnijim i najeminentnijim visokoobrazovnim institucijama širom svijeta, učešćem u velikom broju naučno-istraživačkih projekata, intenzivnom mobilnošću studenata, nastavnog i akademskog osoblja itd. Upravo zahvaljujući toj činjenici, Univerzitet je implementirao najsavremenije standarde iz oblasti visokog obrazovanja u cilju stvaranja savremenog, fleksibilnog i konkurentnog obrazovnog sistema. Univerzitet je uspješno realizovao dvadesetak projekata u okviru TEMPUS, Erasmus i Erasmus + poziva, a u prethodnom periodu su realizovani i brojni strukturni projekti (programi MED, SEE i prekogranična saradnja), kao i jedan FP7 projekat. Takođe, realizovani su brojni nacionalni projekti koji su podržani od strane relevantnih institucija, ministarstava itd.

Univerzitet Mediteran u kontinuitetu unapređuje proces mobilnosti studenata, kao i akademskog i administrativnog osoblja kroz učešće u nekoliko programa razmjene kao što su: Erasmus Mundus, Erasmus +, EUROWEB, SUNBEAM, CEEPUS, GLOBAL UGRAD itd. u okviru kojih je u prethodne tri godine više od pedeset studenata imalo priliku da boravi na najprestižnijim univerzitetima širom svijeta. Takođe, preko trideset profesora Univerziteta Mediteran je imalo priliku da se uključi u realizaciju nastavnog procesa na renomiranim inostranim visokoobrazovnim institucijama. Značajno je intenzivirana dolazna i odlazna mobilnost administrativnog osoblja, pa su zaposleni iz administracije imali priliku da razmijene iskustva iz prakse sa kolegama sa inostranih univerziteta.

Dragi studenti, poštovane kolege, pozivamo vas da uzmete aktivno učešće u programima mobilnosti i na taj način otvorite sebi brojne mogućnosti- da studirate i usavršavate se na najprestižnijim univerzitetima širom svijeta, putujete i otkrivate daleke zemlje, kulture i tradicije, upoznajete nove ljude i njihove običaje i na taj način date svoj doprinos internacionalizaciji ne samo Univerziteta Mediteran, već i crnogorskog društva u cjelini.

S poštovanjem,
Doc. dr Anđela Jakšić- Stojanović, prorektor za međunarodnu saradnju

 

Kategorija vijesti