Odluka o imenovanju komisije za inauguraciono predavanje

O D L U K U

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA INAUGURACIONO PREDAVANJE

I Imenuje se Komisija za inaguraciono predavanje kandidata prof. dr Srđe Božovića, vanrednog profesora, za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za predmete Finansijsko pravo i Carinsko pravo, u sledećim sastavu:

  1. prof. dr Miloš Vukčević, vanredni profesor, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta “Mediteran“, Podgorica,
  2. prof. dr Damjan Šećković, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran“, Podgorica;
  3. prof. dr Savo Marković, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran“, Podgorica.

II Inaguraciono predavanje prof. dr Srđe Božovića, na temu „Načela za izgradnju funkcionalnog fiskalnog sistema", održaće 28.06.2018. godine sa početkom u 09:00 časova, u sali za sastanke Univerziteta “Mediteran“.

III Komisija iz stava I ove Odluke neposredno nakon održanog inauguracionog predavanja podnosi naučno-nastavnom vijeću Organizacione jedinice Izvještaj o uspješnosti održanog inauguracionog predavanja na propisanom obrascu.

IV Najava inauguracionog predavanja biće objavljena u istom broju Biltenu Univerziteta u kojem su publikovani izvještaji recenzenata (referat o kandidatu), na oglasnoj tabli i web site-u Univerziteta.

V Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Naučno-nastavnog vijeća

Dekan

prof. dr Miloš Vukčević

Kategorija vijesti , ,