Stipendije NR Kine za akademsku 2018/2019

Ove stipendije ne obuhvataju putne troškove.

Svi kandidati moraju da prođu kroz elektronsku registraciju Kineskog savjeta za stipendije.

Da bi konkurisali za ove stipendije, kandidati treba:

 • Da su državljani neke druge zemlje, a ne NR Kine, kao i da su dobrog zdravlja;
 • Da budu diplomirani maturanti mlađi od 25 godina kad apliciraju za dodiplomske studije;
 • Da posjeduju diplomu završenih dodiplomskih studija, u starosnoj dobi ispod 35 godina, ako apliciraju za master programe;
 • Da posjeduju master diplomu, u starosnoj dobi ispod 40 godina, ako apliciraju za doktorske programe;
 • Da budu mlađi od 45 godina i da su završili bar dvije godine osnovnih studija, ako apliciraju za opšte akademske programe;
 • Da imaju zvanje magistra, ili vanrednog profesora (ili više), ako apliciraju za više akademske programe.

Potrebna dokumentacija:

 • Aplikacioni formular za stipendiju Vlade NR Kine (na kineskom ili engleskom jeziku). Formular je dostupan na internet adresi http://www.csc.edu.cn/studyinchina, ili www.campuschina.org;
 • Diploma o najvišem stepenu, ovjerenu od notara (fotokopija). Kandidati koji očekuju da dobiju diplomu, moraju podnijeti zvanični dokaz od svoje škole o svom studentskom statusu. Uz dokumentaciju, koja nije na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti prevode na kineski, ili engleski, sa ovjerom od notara;
 • Prepis ocjena: uz prepise, koji nijesu na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti notarski ovjereni prevod na kineskom ili engleskom jeziku;
 • Plan studija ili istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku (od najmanje 200 riječi za dodiplomske studije, do 500 riječi za istraživanje i do 800 riječi za postdiplomske studije);
 • Pisma preporuke: kandidati za programe sticanja zvanja ili istraživački rad moraju da podnesu dva pisma preporuke na kineskom, ili engleskom jeziku, od profesora ili vanrednih profesora;
 • Od kandidata za studije u oblasti muzike se očekuje da podnesu CD sa svojim radovima. Kandidati za oblast likovne umjetnosti moraju podnijeti CD sa svojim radovima, koji uključuju dva crteža, dvije slike u boji i još neka druga dva rada;
 • Kandidati mlađi od 18 godina treba da podnesu valjanu dokumentaciju o svojim starateljima u Kini;
 • Kandidati koji planiraju da u Kini ostanu duže od 6 mjeseci treba da podnesu ljekarsko uvjerenje na engleskom jeziku za strance (original treba da zadrži sam kandidat).
 • Formular koji su kineske vlasti predvidjele za ovu svrhu može se preuzeti sa internet adrese: http://www.csc.edu.cn/studyinchina. Pregledi treba da obuhvate sve stavke iz formulara za ljekarski pregled stranaca. Nepotpuni rezultati ili oni bez potpisa odgovarajućeg ljekara, zvaničnog pečata bolnice, ili kandidatove fotografije sa pečatom nijesu validni. Molimo da na vrijeme obavite ljekarske preglede, jer je njihova validnost samo 6 mjeseci;
 • Kandidati koji su dobili “prihvatno pismo” (“Pre-admission letter”) od odgovarajućeg univerziteta, treba da prilože to pismo uz aplikaciju;
 • Kandidati sa valjanim ljekarskim uvjerenjem treba da ga prilože uz aplikacionu dokumentaciju.
 • Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavne formulare zainteresovani mogu naći na sljedećim internet stranicama: http://www.csc.edu.cn/laihua ili http://www.campuschina.org

VAŽNO:

Zainteresovani kandidati treba da, u kancelariji broj 3 Ministarstva prosvjete Crne Gore, Ul. Vaka Đurovića b.b., preuzmu sljedeća dokumenta:

 1. Instruction of the CSC Online Application System for International students
 2. 2018/2019 Chinese Government Scholarship Application
 3. Foreigner Physical Examination Form.

Napomena:

Navedena dokumentacija dostavlja se u duplikatu i neće biti vraćena, a treba je dostaviti najkasnije do petka, 16. marta 2018. godine, na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete Ul. Vaka Đurovića b.b.
Kancelarija br. 3
81000 Podgorica
Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete: Lidija Ercegović
E-mail adresa: lidija.ercegovic@mps.gov.me;
tel.: (020) 410 189

Kategorija vijesti