Stipendije za postdiplomske studije za državljane zemalja Zapadnog Balkana u Republici Sloveniji za 2018. godinu

Rok za prijavu je 5. oktobar 2018. godine.

Rok za prikupljanje prijava počinje danom objavljivanja poziva na internet stranici Fonda za javno stipendiranje, razvoj, invalidnost i održavanje Republike Slovenije, i traje do posljednjeg
dana za podnošenje prijava koji je petak 5. oktobar 2018. godine.

Iznos raspoloživih sredstava je: 600.000,00 EUR.

Visina stipendije:

Stipendija se dodjejuje za:

Školarinu u visini strane školarine ali ne više od 3.000 EUR za svaku akademsku godinu i/ili

Troškovi života od 8.400 EUR godišnje

Način podnošenje prijava:

Aplikacioni formular zajedno sa drugom relevantnom dokumentacijom dostavlja se Fondu za javno stipendiranje, razvoj, invalidnost i održavanje Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, sa naznačenim natpisom „za 245. javni poziv“.

Predviđena procedura:

Podnosioci zahtjeva se obavještavaju o ishodu javnog poziva. Stipendisti potom potpisuju ugovor o stipendiranju. Nosilac stipendije mora redovno napredovati na višu godinu i uspješno
završiti studije u predviđenom roku.

Zastupanje:

Stipendista koji boravi u inostranstvu tokom trajanja stipendije mora ovlastiti lice sa previbalištem u Republici Sloveniji da ga zastupa.
Tekst konkursa možete pogledati ovdje:

Više informacija možete preuzeti na sljedećem linku.

Kategorija vijesti