Na­gra­du Glavnog grada dobilo šest studenata Univerziteta Mediteran

Na­gra­du Glav­nog gra­da do­bi­lo je 28 naj­bo­ljih stu­de­na­ta sa dr­žav­nog i pri­vat­nih uni­ver­zi­te­ta, a među njima je šest studenata Univerziteta Mediteran Podgorica i to:

  • ALEN DAUTOVIĆ, student III godine Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran,
  • TOMISLAV TURANJANIN, student III godine Fakulteta za poslovne studije „Montenegro business school“ Univerziteta Mediteran,
  • SABINA METOVIĆ, studentkinja III godine Fakulteta za turizam „Montenegro Tourism School“,
  • ANASTASIJA VIŠNJIĆ, studentkinja III godine Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran,
  • ĐORĐE DRINČIĆ, student III godine Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran i
  • TIJANA JELIĆ, studentkinja III godine Fakulteta za strane jezike Univerziteta Mediteran.

U ime Komisije prisutnima se obratio pred­sjed­nik, prof. dr Alek­san­dar Vu­jo­vić koji je ka­zao ja da su na­gra­de iz­raz pri­zna­nja za iz­u­ze­tan uspjeh to­kom stu­di­ra­nja. Na­gra­đe­ni To­mi­slav Tu­ru­nja­nin za­hva­lio se u ime ko­le­ga i is­ta­kao da je ovo pri­zna­nje do­dat­an stimulans studentima da u budućnosti bu­du još bo­lji i uspje­šni­ji.

Kategorija vijesti ,