UNIVERZITET „MEDITERAN“ PODGORICA – FAKULTET ZA STRANE JEZIKE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS NA MAGISTARSKE STUDIJE

  1. Magistarske studije – studijski program: Engleski jezik i književnost
    Broj kandidata: 20

Uz prijavu na konkurs za upis na magistarske studije kandidati podnose originalnu diplomu o završenim studijama, izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju biometrijske lične karte kao i kratku biografiju.

Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i državljanin Crne Gore, uz provjeru znanja jezika na kojem se izvodi nastava i dokaz o zdravstvenom stanju. Kandidati podnose prijave za upis 04. i 05.02.2016. god. Rangiranje kandidata obaviće se 08.02.2016. god. i toga dana biće objavljena rang lista na oglasnoj tabli i web stranici Fakulteta.

Kandidati podnose prijave za upis 04. i 05.02.2016. god. Rangiranje kandidata obaviće se 08.02.2016. god. i toga dana biće objavljena rang lista na oglasnoj tabli i web stranici Fakulteta. Kandidati koji su stekli pravo na upis upisuju se 09. i 10.02.2016. godine. Početak nastave 22.02.2016.god.

ŠKOLARINA I NAČINI PLAĆANJA

Godišnja školarina: 2000 €
Školarina se može uplatiti jednokratno, dvokratno (prilikom upisa u I semestar i na početku II semestra) ili u 10 jednakih mjesečnih rata.

Ukoliko se student odluči da školarinu uplaćuje na rate, obavezno uplaćuje prilikom upisa 20 % od ukupnog iznosa školarine.

DETALJNIJE INFORMACIJE O USLOVIMA UPISA I SADRŽAJU PROGRAMA MAGISTARSKIH STUDIJA MOGU SE NAĆI NA WEB-SITE-U FAKULTETA ZA STRANE JEZIKE ILI DOBITI NA TELEFONE FAKULTETA.

Info listu Magistarskih studija možete pogledati ovdje.

Kategorija vijesti ,