KA3

Ključna aktivnost 3

Ključna aktivnost 3 programa Erazmus+ namijenjena je institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.

Projekti i aktivnosti ovog dijela programa imaju cilj da:

  • unaprijede kvalitet, efikasnost i ravnopravnost obrazovanja, sprovedu obuku i rade sa mladima putem otvorenog metoda koordinacije (sprovođenje opštih i specifičnih preporuka koje su rezultat dogovora na evropskom nivou);
  • promovišu međunarodnu saradnju i razmjenu informacija među donosiocima odluka da bi se unapredili sistemi, strukture i procesi u obrazovanju;
  • doprinesu širenju dobre prakse da bi donošenje odluka u oblasti obrazovanja i mladih bilo zasnovano na konkretnim činjenicama, u skladu sa Strateškim okvirom za saradnju u oblasti obrazovanja i obuka (Evropa 2020), Evropskom strategijom za mlade i odredbama Bolonjskog i Kopenhagenskog procesa;
  • učine dostupnim komparativna međunarodna istraživanja i analize javnih politika u oblasti obrazovanja na evropskom i nacionalnom nivou da bi se lakše pratila njihova uspešnost;
  • podrže aktivno učešće organizacija civilnog društva i nevladinih ogranizacija u sprovođenju javnih politika i sl.

Crna Gora može da učestvuje u projektima za podršku obrazovnih politika, u skladu sa uslovima konkursa.

Učešće Crne Gore u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savjetovanja Euroguidance, kao i učešće u mreži Eurydice koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi sastavni je dio ključne aktivnosti 3.

Mreža Euroguidance

Mreža Eurydice

Više detalja o prijavi KA3 projekata na sajtu Izvršne agencije eacea.ec.europa.eu/

Kategorija vijesti