O Univerzitetu

Univerzitet „Mediteran” Podgorica osnovan je 30. maja 2006. godine u Podgorici, kao prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori. Tokom protekle decenije rada stasali smo u eminentnu visokoobrazovnu ustanovu koja svoju nastavno-naučnu djelatnost realizuje kroz devet studijskih programa na osnovnim studijama, deset studijskih programa na specijalističkim, jedanaest na magistarskim i dva studijska programa na doktorskim studijama. Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija koju čini šest fakulteta:

  • Fakultet za turizam “Monenegro Tourism School”
  • Fakulteta za ekonomiju i biznis
  • Fakultet za informacione tehnologije
  • Fakultet vizuelnih umjetnosti
  • Fakultet za strane jezike
  • Pravni fakultet

Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio savremen, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim procesom, kontinuirano radimo na podizanju nivoa kvaliteta svih univerzitetskih aktivnosti: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog i administrativnog kadra, bibliotetske djelatnosti, permanentnog obrazovanja i drugih standarda.

Svi studijski programi akreditovani su i licencirani u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore. Univerzitet je dobio licencu za rad 31. avgusta 2006. godine, a od tada je dva puta (2008. i 2013. godine) veoma uspješno prošao proces reakreditacije ustanove i studijskih programa u skladu sa nacionalnim propisima.

Godine 2014. i 2018. naša ustanova je vrlo uspješno prošla i process eksterne institucionalne evaluaciju (IEP) koji je sprovela Evropska univerzitetska asocijacija (EUA).

Kategorija vijesti