Stipendije Njemačke fondacije Konrad Adenauer (KAS) za studijsku 2015/2016

USLOVI

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktoranti
 • Donja granica prosjeka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti
 • Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je do 5. juna 2015.
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor (na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
 • Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
 • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jezik

 1. popunjen PRIJAVNI FORMULAR (možete ga preuzeti sa inernet stranice vašeg fakulteta ili KAS-a: www.kas.de/serbien/sr/)
 2. CV
 3. MOTIVACIONO PISMO
 4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA
  *za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE
  dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu
  postdiplomskih / doktorskih studija
 5. DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE
 6. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI POLITIČKI ANGAŽMAN (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)
 7. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš)
 8. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 5. juna 2015. lično ili poštom na adresu: Moskovska 25/III, 20 000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu: kascg@t-com.me ili na telefone: 081 234 240, 069 073 206.

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU FONDACIJE KONRAD ADENAUER

 1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati
 3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduze 3 mjeseca od izbora, kandidat je moze preuzeti lično ili mu na zahtjev ista može biti vraćena poštom
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta, sa pečatom i potpisom profesora
 5. Ukoliko kandidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocjena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu;
 6. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje;
 7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana od izbora
 8. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program
 9. Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju
Kategorija vijesti ,