Eurydice mreža

 

  • Evropska jedinica zadužena za koordinaciju aktivnosti mreže i objavljivanje publikacija, koja je smještena u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu.
  • 40 nacionalnih jedinica smještenih u svakoj od 36 zemalja koje učestvuju u EU programu Cjeloživotno učenje To su države članice EU, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija i Turska. 

Nacionalne jedinice prikupljaju podatke i učestvuju u analizi istih.
Nacionalna jedinica za Crnu Goru nalazi se u Ministarstvu prosvjete, Direktoratu za visoko obrazovanje.
Informacije koje mreža nudi dostupne su u četiri kategorije:

1. Eurypedia: sveobuhvatan i redovno ažuriran opis obrazovnih sistema
2. Tematski izvještaji: studije o različitim aspektima obrazovnih sistema
3. Ključni podaci: statistika, podaci i pokazatelji o obrazovanju
4. Brojke i činjenice: informacije o strukturi i glavne karakteristike evropskih obrazovnih sistema.

            Eurypedia je višejezična onlajn enciklopedija koja ima za cilj predstavljanje nacionalnih sistema obrazovanja širom Evrope. Vođena Eurydice mrežom i redovno ažurirana od strane nacionalnih eksperata u oblasti obrazovanja Eurypedia obezbjeđuje pristup preko 5. 000 članaka o organizaciji obrazovnih sistema i najnovijih reformi u oblasti obrazovanja širom Evrope. Eurypedia nudi iscrpne informacije o douniverzitetskom i univerzitetskom obrazovanju u 38 zemalja. Aktivnim učešćem u Eurypedii Crna Gora informiše sve članice Eurydice o politici, socijalnoj i ekonomskoj situaciji i trendovima, organizaciji i upravljanju, finansiranju obrazovanja, predškolskom obrazovanju i vaspitanju, osnovnom obrazovanju, srednjem i višem obrazovanju, visokom obrazovanju, obrazovanju i osposobljavanju odraslih, nastavnicima i obrazovnom kadru, rukovodiocima i drugom obrazovnom osoblju, obezbjeđenju kvaliteta na svim nivoima obrazovanja, mobilnosti i internacionalizaciji, aktuelnim reformama. Istovremeno kroz Eurypediu i uspostavljenu elektronsku platformu za saradnju Crna Gora je u poziciji da sa svim zemljama članicama Eurydice razmjenjuje pitanja, dileme, informacije o tekućim i budućim izazovima sa kojima se susrijeće u reformi obrazovanja i na taj način dobije dobar uvid u sistemska rješenja i iskustva u implementaciji istih u zemljama EU.

           Internet stranica Eurydice mreže je bogat izvor informacija, a posebna vrijednost same mreže ogleda se u činjenici da je moguće naručiti i besplatne štampane primjerke publikacija na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, kao i drugim jezicima, koje se bave aktuelnim temama iz oblasti obrazovanja kao npr. kvalitet obrazovanja u Evropi, razvoj ključnih kompetencija u školama Evrope, fizičko obrazovanje i sport, modernizacija visokog obrazovanja u Evropi itd.
Eurydice mreža funkcioniše u okviru Erasmus + programa. Kao što je javnost već informisana Program ERASMUS+ je novi program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport za period 2014-2020. Program Erasmus+ obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative EU u području obrazovanja, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim nivoima obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina starosti, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koji rade sa mladima, sportskim radnicima, volonterima i sportistima. Erasmus+ je zamijenio sve dosadašnje programe iz perioda 2007-2013 i to: Program za cjeloživotno učenje (sa potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinči, Comenius i Grundtvig), Mladi u akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa Edulink. Program prvi put uvodi podršku u području sporta.
Strukturu ERASMUS+ programa čine:

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja
  • Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
  • Aktivnost Žan Mone
  • Sport

           Crna Gora može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu, (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Žan Mone inicijativa).

           Na konferenciji WB platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku, koja je u periodu od 19 – 20. juna 2014.godine održana u Briselu, učestvovali su ministri i pomoćnici ministara u oblasti obrazovanja. Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje je u okviru navedene konferencija, koja je za temu imala obrazovanje i obuku nastavnika, potpisala Sporazum o učešću Crne Gore u Erasmus + programu sa Generalnim direktorom Direktorata za obrazovanje i kulturu EK gosp. Jan Truszinskim. Crnoj Gori je u ovom trenutku omogućeno da, pored prethodno navedenih aktivnosti, učestvuje u evropskim obrazovnim mrežama: Eurydice, Euroguidance, Europass i EQF (Evropski kvalifikacionu okvir), IT platformama (e-Twinning platforme – portal namijenjen međunarodnoj saradnji, te usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja) i EPALE platformi (Evropska platforma za obrazovanje odraslih).

          Evropska komisija objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ na oficijelnom sajtu http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en , čiji je sastavni dio i Vodič kroz programe Erasmus+.

          Detaljne informacije o EURYDICE mreži, kao i publikacije nalaze se na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

Kontakt: Biljana Mišović
Ministarstvo prosvjete: http://www.mps.gov.me
Tel: +382 20 405 311
Fax: +382 20 405 344
e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me

 

Kategorija vijesti