Konkurs za izbor nezavisnog revizora

 

KONKURS

I Konkurs se objavljuje za ibor nezavisnog ravizora koji će izvršiti godišnju reviziju finansijskih iskaza Univerziteta “Mediteran” za 2013. godinu.

II Odabir nezavisnog revizora izvršiće stručna komisija Univerziteta formirana za tu namjenu Odlukom Izvršnog direktora Univerziteta.

III Naknada za izvršenu reviziju uređuje se ugovorom na osnovu odluke stručne komisije iz tačke II.

IV Kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti slijedeće:

  • rješenje o registraciji revizorskog društva
  • certifikat revizorskog društva o ispunjavanju uslova za rad
  • cijenu usluga
  • vrijeme trajanja revizije
  • plan revizije
  • specifikaciju poslova u skladu sa propisima.

V Kriteriji za izbor najpovoljnije prijave su:

  • cijena
  • način plaćanja
  • iskustvo u dosadašnjim poslovima
  • rok realizacije usluga.

Konkurs će se objaviti 02. 06. 2014. godine na web stranici Univerziteta “Mediteran” i biće otvoren 8 dana tj. do 10. 06. 2014. godine.

Prijave na Konkurs za izbor nezavisnog revizora za 2013. godinu treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

Univerzitet”Mediteran” Podgorica, Vaka Đurovića ,bb. 81.000 Podgorica (Stručna komisija za odabir nezavisnog revizora).

Na koverti obavezno naznačiti “prijava na konkurs za izbor nezavisnog revizora – NE OTVARATl”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kategorija vijesti