Obavještenje

  1. U cilju dopune tačke V pomenute odluke i poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa, obavezuju se nastavnici i saradnici da organizuju predavanja i vježbe putem korištenja aplikacije ZOOM Cloud Meetings.
  2. Uputstvo za preuzimanje i korištenje navedene aplikacije možete preuzeti ovdje.
  3. Nastavnici i saradnici su u obavezi primjenjivati navedeni oblik online nastave počev od 30.03.2020., shodno već utvrđenom rasporedu predavanja i vježbi.
  4. Prodekani fakulteta se obavezuju da najkasnije do petka 27.03.2020. do 14 h, postave adekvatno obaviještenje u vezi početka ovog oblika online nastave, na sajtu fakulteta i DLS platformi kao i na društvenim mrežama.
  5. Prodekani fakulteta se obavezuju da u kontaktu sa predstavnicima studentskog parlamenta, do petka 27.03.2020. do 14 h, distribuiraju pomenuto Uputstvo studentima, kako bi blagovremeno preuzeli navedenu aplikaciju.
  6. Dekani fakulteta se obavezuju da organizuju proces izvođenja ovog oblika online nastave i vrše praćenje realizacije iste
Kategorija vijesti ,