Nastavno
osoblje

PROFESORI EMERITUSI Oblast nastave CV
Prof.dr Janko Radulović, emeritus statistika
   
REDOVNI PROFESORI    
Prof.dr Radislav Jovović, PhD el.poslovanje, ekonometrija, fin.analiza, izvještavanje i vrednovanje, marketing preuzmi
VANREDNI PROFESORI
   
Prof.dr Marija Janković, PhD mikroekonomija, makroekonomija, merketing, brending, liderstvo preuzmi
Prof.dr Velizar Sredanović, PhD poslovna etika, međ.marketing i menadžment, sociologija preuzmi
Prof.dr Branislav Radulović, PhD kompanijsko pravo, kontrola i revizija preuzmi
DOCENTI
   
Doc.dr Mirjana Čizmović, PhD mikroekonomija, makroekonomija, merketing, PR, brend, liderstvo preuzmi
Doc.dr Milica Delibašić, PhD bankarstvo, monetarna ekonomija, korp.finansije, ekonomija EU preuzmi
Doc.dr Vladan Martić, PhD računovodstvo, kontrola i revizija preuzmi
Doc.dr Rajko Bujković, PhD menažment kanala marketinga, mark.komunikacije  preuzmi
ASISTENTI i SARADNICI U NASTAVI
   
dr Zarija Pejović, PhD biznis, javne finansije, investijie, fin.azaliza
mr Milica Kovačević, MSc marketing, menadžment, HR, ponašanje potrošača, komunikacije preuzmi
Danka Stijepović, BSc poslovne finasije, el.poslovanje, PR, međ.marketing i menadžment
GOSTUJUĆI, HONORARNI i OSTALI PREDAVAČI
   
Prof.dr Dejan Erić, PhD fin.regulativa i politika, fin.tržiša i institucije  preuzmi
Prof.dr Slobodanka Krivokapić, PhD menadžment, poslovni marketing, istraživanje marketinga preuzmi
Prof.dr Luka Filipović, PhD kvantitativne metode u finansijama preuzmi
Prof.dr Mladen Perazić, PhD HR, ponašanje potrošača preuzmi
Prof.dr Ivo Županović, PhD upravljanje rizicima
preuzmi
Doc.dr Slavko Rakočević, PhD međ.revizija, strat.računovodstvo, računovodstvo fin.institucija preuzmi
Doc.dr Agron Ibrahimi, PhD makroekonomija preuzmi
dr Olivera Živković, PhD poslovne finansije, međ.finansije, turizam preuzmi
dr Minja Simović, PhD privrendo i poresko pravo CG i EU preuzmi
mr Milica Raičević, MSc strat.menadžment, marketing usluga, liderstvo, logistika preuzmi
mr Sead Šahman, MSc mikroekonomija preuzmi
mr Nebojša Jovović, MSc bankarstvo preuzmi
mr Veselin Obradović, MSc informatika
mr Marija Vukovic, MSc engleski jezik
Anđela Radunović, BSc matematika, statistika, monetarna ekonomija, javne finansije
Sanda Senić, BSc osiguranje, rizik, ekonometrija preuzmi
Milica Milić, BSc poslovna etika
Zeljana Štibić, BSc računovodstvo