Menu

I Konkurs se objavljuje za izbor nezavisnog revizora koji će izvršiti godišnju reviziju finansijskih iskaza Univerziteta “Mediteran” za 2017. godinu.

II Odabir nezavisnog revizora izvršiće stručna komisija Univerziteta formirana za tu namjenu Odlukom Rektora Univerziteta.

III Naknada za izvršenu reviziju uređuje se ugovorom na osnovu odluke stručne komisije iz tačke II.

IV Kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti slijedeće:

  • rješenje o registraciji revizorskog društva
  • certifikat revizorskog društva o ispunjavanju uslova za rad
  • cijenu usluga vrijeme trajanja revizije
  • plan revizije
  • specifikaciju poslova u skladu sa propisima.

V Kriteriji za izbor najpovoljnije prijave su:

  • cijena
  • način plaćanja
  • iskustvo u dosadašnjim poslovima
  • rok realizacije usluga.

Konkurs je otvoren do 05.06.2018. godine.

Prijave na Konkurs za izbor nezavisnog revizora za 2017. godinu treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet ”Mediteran” Podgorica, Josipa Broza, bb 81000 Podgorica (Stručna komisija za odabir nezavisnog revizora). Na koverti obavezno naznačiti "Prijava na konkurs za izbor nezavisnog revizora - NE OTVARATI"

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  

 

 

 

 

 

NA VRH